Η αξιολόγηση των επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ ? Εσωτερική αξιολόγηση

Η αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ θα βασιστεί στην ενεργό συμμετοχή του εκπαιδευόμενου και στην εκτίμηση των δραστηριοτήτων και εργασιών τις οποίες θα εκπονήσει κατά τη διάρκεια των μαθημάτων του. Οι δραστηριότητες και εργασίες θα αποτυπωθούν σε έναν φάκελο εργασιών (eportfolio), ο οποίος θα δημιουργείται για κάθε εκπαιδευόμενο και θα ενημερώνεται κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής του. Πιο συγκεκριμένα, θα ληφθούν υπόψη η συμμετοχή του εκπαιδευόμενου στα μαθήματα, οι ατομικές δραστηριότητες του εκπαιδευόμενου και οι εργασίες που θα εκπονήσει ο εκπαιδευόμενος στα πλαίσια των επί μέρους μαθημάτων τα οποία θα παρακολουθήσει.
Σημειώνεται ότι για την αξιολόγηση της ενεργούς συμμετοχής λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία:
? Απουσίες. Οι απουσίες ενός επιμορφούμενου δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 10% του συνολικού αριθμού διδακτικών ωρών, προκειμένου να θεωρηθεί επιτυχής η παρακολούθηση του προγράμματος.
? Συμμετοχή σε διαδικτυακές κοινότητες. Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να συμμετέχουν στις Οnline Κοινότητες (e-forum ή discussion list) που θα δημιουργηθούν και θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 5 παρεμβάσεις στη διάρκεια των σεμιναρίων.
Ο δικτυακός χώρος που θα
Σε ό,τι αφορά στις ατομικές δραστηριότητες του εκπαιδευόμενου (οι οποίες πρέπει να
συνοδεύονται από ένα γραπτό κείμενο), αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα ακόλουθα:
? σχολιασμός του ρόλου του διδάσκοντα στο πλαίσιο μιας προτεινόμενης διδασκαλίας που αξιοποιεί χαρακτηριστικά από τη διερευνητική μάθηση.
? ανάπτυξη υλικού ανατροφοδότησης για την αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών σε ένα θέμα το οποίο θα αποτελέσει προϊόν συναίνεσης μεταξύ του εκπαιδευόμενου και των διδασκόντων.
? προσδιορισμός και αξιοποίηση ενός εκπαιδευτικού λογισμικού στη διδασκαλία ενός θέματος.
Κάθε εκπαιδευόμενος υποχρεούται να δημιουργήσει μία τουλάχιστον δραστηριότητα για κάθε μία από τις 7 ενότητες του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών της εκπαίδευσης επιμορφωτών.
Οι εκπαιδευόμενοι θα εκπονήσουν επίσης εργασίες. Οι εργασίες (οι οποίες συνοδεύονται από ένα γραπτό κείμενο) θα περιγράφουν, ενδεικτικά, τα ακόλουθα:
? Το σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου σχεδίου μαθήματος που θα αξιοποιεί διαφορετικές διδακτικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικά εργαλεία (π.χ. εκπαιδευτικό λογισμικό, εννοιολογικός χάρτης) για τη διδασκαλία ενός συγκεκριμένου θέματος.
? Το σχεδιασμό μιας διαθεματικής δραστηριότητας ανάλογα με την εκπαιδευτική βαθμίδα των μαθητών, τα μέσα που μπορεί να έχει στη διάθεσή του ο διδάσκωνή/και οι μαθητές, τις εμπειρίες των μαθητών, κ.λπ.
? Την υλοποίηση μιας μικροδιδασκαλίας στο πλαίσιο ομάδας εργασίας.
? Υλοποίηση σχεδίου μαθήματος σε επιλεγμένο από τον εκπαιδευόμενο θέμα (μεχρήση εκπαιδευτικού λογισμικού)
? Σχεδίαση σεναρίου με εκπαιδευτικό λογισμικό γνωστικού αντικειμένου σε επιλεγμένο από τον εκπαιδευόμενο θέμα
? Σχεδίαση διαθεματικού σεναρίου με εκπαιδευτικό λογισμικό σε επιλεγμένο από τον εκπαιδευόμενο θέμα
Κάθε εκπαιδευόμενος υποχρεούται να εκπονήσει 6 τουλάχιστον εργασίες, εκ των οποίων 4 τουλάχιστον θα είναι του ειδικού μέρους του ΑΠΣ.Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος για να υποβάλλετε σχόλιο.

Αφήστε μια απάντηση

»