Η τελική δοκιμασία πιστοποίησης.
Η τελική δοκιμασία θα πραγματοποιείται μετά το πέρας των μαθημάτων κάθε εκπαιδευτικής περιόδου. Περιλαμβάνει μια online εξέταση με αυτόματο και μη αυτόματο μέρος και θα λάβει χώρα σε πιστοποιημένα κέντρα εξετάσεων.
Αυτόματο μέρος
Στο αυτόματο μέρος της εξέτασης θα τεθεί σε κάθε υποψήφιο επιμορφωτή ένα τεστ με ορισμένο αριθμό ερωτήσεων διαβαθμισμένης δυσκολίας, στις οποίες θα κληθεί να απαντήσει. Οι ερωτήσεις θα απαντώνται μέσω ενός αυτοματοποιημένου περιβάλλοντος πιστοποίησης και εν συνεχεία θα βαθμολογούνται με αυτόματο τρόπο.
Μη Αυτόματο μέρος
Στο μη αυτόματο μέρος της online εξέτασης (αποκαλούμενη και γραπτή εξέταση) θα ζητηθεί από τους υποψηφίους επιμορφωτές η ανάπτυξη, σε διάστημα 3 ωρών, ενός πλήρους θέματος σχετικού με την εκπόνηση ενός σχεδίου μαθήματος και τον χειρισμό αυτού του σχεδίου στο πλαίσιο της επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Β? επιπέδου.
Εξαγωγή βαθμού αξιολόγησης
Τα ποσοστά συμμετοχής της κάθε επιμέρους αξιολόγησης στην συνολική, τελική αξιολόγηση θα είναι τα εξής:
? 35 % του τελικού βαθμού θα προκύψει από την αξιολόγηση των επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ, την εσωτερική αξιολόγηση,
? 40% του τελικού βαθμού θα προκύψει από την τελική δοκιμασία, από το αυτόματο μέρος της online εξέτασης, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η αξιολόγηση σε θέματα υποστήριξης σχολικών εργαστηρίων,
? 25% του τελικού βαθμού θα προκύψει από την τελική δοκιμασία, από το μη αυτόματο μέρος της online εξέτασης.
Επομένως ο τελικός βαθμός της πιστοποίησης Βπιστ για κάθε υποψήφιο επιμορφωτή προκύπτει από τον τύπο
Βπιστ = 0,35*Βεσωτ+0,40*Βαυτ+0,25*Βμη αυτ
όπου Βεσωτ ο βαθμός της εσωτερικής αξιολόγησης, Βαυτ ο βαθμός του αυτόματου μέρους της online εξέτασης και Βμη αυτ ο βαθμός του μη αυτόματου μέρους της online εξέτασης, εκφρασμένοι στην κλίμακα 0 ? 100.
Οι υποψήφιοι επιμορφωτές θα πρέπει να λάβουν ως τελικό βαθμό τουλάχιστον το 70, αλλιώς η εκπαίδευσή τους δε θα θεωρείται επιτυχής. Οι εκπαιδευόμενοι οι οποίοι θα συγκεντρώσουν, με βάση τα κριτήρια που περιγράφονται παραπάνω, τελική βαθμολογία άνω του 70 θα θεωρούνται ως επιτυχώς περατώσαντες την εκπαίδευση και θα λαμβάνουν τη σχετική πιστοποίηση. Οι μη επιτυχόντες επιμορφούμενοι θα έχουν το δικαίωμα συμμετοχής σε μια επιπλέον επαναληπτική τελική δοκιμασία.


Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος για να υποβάλλετε σχόλιο.

Αφήστε μια απάντηση