ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ

Ενημέρωση για τη λειτουργία υπηρεσιών Συμβουλευτικής στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό του Κ.Ε.Σ.Υ Λευκάδας

Σας ενημερώνουμε ότι στο Κ.Ε.Σ.Υ Λευκάδας στο πλαίσιο του κανονισμού λειτουργίας των Κ.Ε.Σ.Υ., (Ν.4547/12-6-2018, Άρθρο 7 §β, ββ) υλοποιούνται δράσεις Συμβουλευτικής στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό (Συ.Ε.Π).

H παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό αφορά:

Α. Στους μαθητές καθώς και στους γονείς ή στους κηδεμόνες τους:

 • Σε ομαδικό επίπεδο:
  1. με την παροχή υπηρεσιών που αφορούν την υποστήριξη του σχεδιασμού υλοποίησης προγραμμάτων αγωγής σταδιοδρομίας στις σχολικές μονάδες και Ε.Κ της περιοχής αρμοδιότητας τους,
  2. με την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης για ζητήματα σχετικά:
   • με την αγορά εργασίας
   • Τα προγράμματα σπουδών της μετά – δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τα συστήματα εισαγωγής σε αυτήν
  3. με την υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης και ομαλής μετάβασης στην ενήλικη ζωή και την αγορά εργασίας.
 • Σε ατομικό επίπεδο:                                                                                                                             

Με την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής για ζητήματα επαγγελματικού προσανατολισμού που αφορούν:

 1. τη συγκρότηση και τη βέλτιστη ανάπτυξη της προσωπικής και επαγγελματικής ταυτότητας των μαθητών των Β’ και Γ’ τάξεων του Λυκείου
 2. την υποστήριξη της αυτοαντίληψης και της αυτογνωσίας, την ενδυνάμωση της δυνατότητας αντιμετώπισης δυσκολιών λήψης απόφασης και την εν γένει μέριμνα σύνδεσης της λήψης απόφασης με τα στοιχεία της προσωπικότητας του συμβουλευόμενου μαθητή

Συγκεκριμένα η υλοποίηση ατομικών υποστηρικτικών συνεδριών σε μαθητές/τριες Β’ και Γ’ Λυκείου έχουν στόχο:

 • τη διερεύνηση επιθυμιών, προσδοκιών, συναισθημάτων, πεποιθήσεων, δυσκολιών, ιδιαίτερων ικανοτήτων και δεξιοτήτων που καθορίζουν τον τρόπο και την επιλογή επαγγέλματος
 • τη διευκόλυνση για την αντιμετώπιση εσωτερικών ή εξωτερικών εμποδίων, προκειμένου να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες, να ικανοποιηθούν οι επιθυμίες και να δομηθεί ένα κατάλληλο σχέδιο δράσης προκειμένου οι μαθητές/τριες να μεταβούν ελεύθερα, ομαλά και ικανοποιητικά στην νέα εκπαιδευτική ή/και εργασιακή ζωή
 • την ενίσχυση ζητημάτων αυτογνωσίας και αυτοαποτελεσματικότητας και
 • τη συνδρομή στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου υποψηφίου/ίας για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Β. Στους εκπαιδευτικούς με την παροχή υπηρεσιών που αφορούν τη ευαισθητοποίηση και την υποστήριξη για ζητήματα επαγγελματικού προσανατολισμού.

Στις περιπτώσεις που το προς αξιολόγηση αίτημα αφορά ζητήματα επαγγελματικού προσανατολισμού, η αξιολόγηση παίρνει τη μορφή «προσωπικής συνέντευξης» μεταξύ του/της εκπαιδευτικού με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό και του/της μαθητή/τριας.

Εάν κριθεί σκόπιμο, κατά τη διάρκεια της προσωπικής συνέντευξης, κατόπιν ενημέρωσης και έγγραφης σύμφωνης γνώμης των γονέων ή κηδεμόνων των μαθητών/τριων, δύναται να συμμετάσχουν στη διαδικασία αξιολόγησης και άλλα μέλη του εκπαιδευτικού ή ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού του Κ.Ε.Σ.Υ..

Μετά το τέλος της συνέντευξης, καταγράφονται τα στοιχεία που συλλέχθηκαν και τίθενται οι στόχοι της συμβουλευτικής διαδικασίας για τη συνέχεια της παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής για ζητήματα επαγγελματικού προσανατολισμού. (Απόφαση211076/ΓΔ4/13-12-2018 Άρθρο 4  § 5)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ