Η αποστολή μας…

Σύμφωνα με το Νόμο 4547 του 2018, «Αποστολή των Κ.Ε.Σ.Υ. είναι η υποστήριξη των σχολικών μονάδων και των Εργαστηριακών Κέντρων της περιοχής αρμοδιότητάς τους για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προάσπιση της αρμονικής  ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προόδου.

Για την εκπλήρωση της αποστολής τους, τα Κ.Ε.Σ.Υ. δραστηριοποιούνται στους τομείς :

  • της διερεύνησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών (στο σύνολο του μαθητικού πληθυσμού),
  • της διενέργειας (ατομικών) αξιολογήσεων,
  • της σχεδίασης και υλοποίησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων, καθώς και δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού,
  • της υποστήριξης του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων ή των Ε.Κ.,
  • της διενέργειας ενημερώσεων  και       επιμορφώσεων (της σχολικής κοινότητας σε συνεργασία με τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) και
  • της ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου» (Άρθ. 7).

Όλες οι πράξεις, ενέργειες και εισηγήσεις των Κ.Ε.Σ.Υ. έχουν εκπαιδευτικό προσανατολισμό και αποσκοπούν στην πολυδιάστατη υποστήριξη του έργου των σχολικών μονάδων και του συνόλου του μαθητικού πληθυσμού της περιοχής ευθύνης τους (ΦΕΚ 5614/13-12-2018/ άρθ. 1, παρ. 4).