ΚΕΣΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ

Τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) λειτουργούν στις έδρες των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και με τους εκπαιδευτικούς με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό που διαθέτουν παρέχουν υπηρεσίες που σχετίζονται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό, ειδικότερα σε θέματα που αφορούν:

α) Την ομαλή μετάβαση των μαθητών/τριών στην ενήλικη ζωή και για την υποστήριξη αυτών για τη διαμόρφωση της εργασιακής τους ταυτότητας.

β) Την οργάνωση και εποπτεία των προγραμμάτων αγωγής σταδιοδρομίας

γ) Την έγκριση των προγραμμάτων αγωγής σταδιοδρομίας, τα οποία υποβάλλονται από τις σχολικές μονάδες.

δ) Την οργάνωση και υλοποίηση επισκέψεων στις σχολικές μονάδες περιοχής ευθύνης του Κ.Ε.Σ.Υ., με σκοπό:

αα) Την ενημέρωση της κοινότητας των μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών, και γονέων σχετικά με ζητήματα που αφορούν στα συστήματα εκπαίδευσης και στις εκάστοτε μεταβολές τους, στις διαδικασίες μετάβασης στη μεταλυκειακή και τριτοβάθμια εκπαίδευση, στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μεταλυκειακών και τριτοβάθμιων σχολών, στις τάσεις και τα χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας και στις απαιτούμενες δεξιότητες ζωής.

ββ) Την ευαισθητοποίηση της κοινότητας των μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών, γονέων σχετικά με ζητήματα που αφορούν στην αναγκαιότητα της έγκαιρης και έγκυρης διερεύνησης και πληροφόρησης σχετικά με τις εκπαιδευτικές και εργασιακές επιλογές, στη χρησιμότητα της συμβουλευτικής υποστήριξης των μαθητών/τριών πριν από τη διαδικασία και κατά τη διαδικασία λήψης απόφασης και στη χρησιμότητα της ανάπτυξης δεξιότητας αυτοπληροφόρησης.

γγ) Τη διερεύνηση αντιλήψεων, δυσλειτουργικών πεποιθήσεων ή προκαταλήψεων της κοινότητας των μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών και γονέων σχετικά με το φύλο, την κοινωνική ή οικονομική τάξη, το έθνος, τη γλώσσα, την αναπηρία, τη θρησκεία, κ.α. και οι οποίες παρεμποδίζουν μια ικανοποιητική για το άτομο εκπαιδευτική και εργασιακή επιλογή.

δδ) Την καλλιέργεια θετικής στάσης απέναντι στην αλλαγή.

εε) Την εμψύχωση βιωματικών εργαστηρίων με τη συμμετοχή μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών, γονέων με γενικές αλλά και ειδικές θεματικές που αφορούν στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό και στα ιδιαίτερα ζητήματα των σχολείων.

ε) Τη διοργάνωση και υλοποίηση, στην τοπική κοινότητα, ενημερωτικών συναντήσεων και επιμορφωτικών ημερίδων με γενικές και ειδικές θεματικές που αφορούν στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό και στα ιδιαίτερα ζητήματα των περιοχών των σχολείων.

στ) Τη διοργάνωση και υλοποίηση επισκέψεων σε χώρους εργασίας και τη γνωριμία με παλιά και νέα επαγγέλματα, σε συνεργασία με τους συλλόγους διδασκόντων, τους φορείς της τοπικής κοινωνίας (Δήμους, Επιμελητήρια, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, φορείς σχετικούς με τον επαγγελματικό προσανατολισμό, επαγγελματικούς συλλόγους).

ζ) Τη διοργάνωση και υλοποίηση επισκέψεων σε Α.Ε.Ι.

η) Τη διοργάνωση και υλοποίηση επισκέψεων επαγγελματιών και εκπροσώπων επαγγελμάτων στις σχολικές μονάδες, σε συνεργασία με τους Συλλόγους Διδασκόντων.

θ) Την υλοποίηση ατομικών υποστηρικτικών συνεδριών σε μαθητές/τριες Β΄ και Γ΄ Λυκείου με στόχο:

αα) τη διερεύνηση επιθυμιών, προσδοκιών, συναισθημάτων, πεποιθήσεων, δυσκολιών, ιδιαίτερων ικανοτήτων και δεξιοτήτων που καθορίζουν τον τρόπο και την επιλογή επαγγέλματος,

ββ) τη διευκόλυνση για την αντιμετώπιση εσωτερικών ή εξωτερικών εμποδίων, προκειμένου να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες, να ικανοποιηθούν οι επιθυμίες και να  δομηθεί ένα κατάλληλο σχέδιο δράσης προκειμένου οι μαθητές/τριες να μεταβούν ελεύθερα, ομαλά και ικανοποιητικά στην νέα εκπαιδευτική ή/και εργασιακή ζωή,

γγ) την ενίσχυση ζητημάτων αυτογνωσίας και αυτοαποτελεσματικότητας και

δδ) τη συνδρομή στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου υποψηφίου/ίας για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

σύμφωνα με την Αριθμ. 211076/ΓΔ4 ΥΑ »Ενιαίος Κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης
(Κ.Ε.Σ.Υ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες του προσωπικού τους», ΦΕΚ 5614/τ. β΄/13-12-2018.

Στο πλαίσιο αυτό ενημερώθηκαν μέσω μηνύματος  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα σχολεία της περιοχής ευθύνης του Κ.Ε.Σ.Υ. Λάρισας με το παρακάτω κείμενο:

Παρεχόμενες υπηρεσίες Συμβουλευτικής στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό

 

Ο Τομέας Συμβουλευτικής στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό του Κ.Ε.Σ.Υ. Λάρισας

υλοποιεί προγράμματα που έχουν ως στόχο να υποστηρίξουν τους/τις μαθητές/τριες σε

ατομικό ή συλλογικό επίπεδο να λάβουν εκπαιδευτικές και επαγγελματικές αποφάσεις και να σχεδιάσουν τη σταδιοδρομία τους.

 

Ειδικότερα, μέσω των προγραμμάτων συμβουλευτικής στον επαγγελματικό προσανατολισμό δίνεται η δυνατότητα στους/στις μαθητές/τριες:

α) να αποκτήσουν σφαιρική γνώση των ενδιαφερόντων τους, των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους και των λοιπών παραγόντων που δύνανται να επηρεάσουν τις επαγγελματικές τους αποφάσεις,

β)  να λάβουν πληροφορίες σχετικά με τις σπουδές, τα επαγγέλματα και την αγορά

εργασίας καθώς και τις ανάλογες γνώσεις αναζήτησης και αξιοποίησης των πληροφοριών αυτών μέσα από την αυτοπληροφόρηση,

γ)  να διερευνήσουν τις εναλλακτικές εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους διεξόδους και να λάβουν αποφάσεις για την πορεία τους,

δ)  να υποστηριχθούν στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου υποψηφίου για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και

ε) να καταρτίσουν ατομικά σχέδια δράσης για την μετέπειτα εκπαιδευτική και επαγγελματική τους ζωή.

 

Παράλληλα υποστηρίζει το έργο των εκπαιδευτικών  που εφαρμόζουν το Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό  μέσω των Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας και των δράσεων μετάβασης των μαθητών/τριών μεταξύ των διαφόρων βαθμίδων εκπαίδευσης, καθώς και για τη μετάβαση των μαθητών/τριών  στην ενήλικη ζωή.

 

Στοχεύοντας στη σωστή και έγκαιρη προετοιμασία των μαθητών/τριών ώστε οι εκπαιδευτικές επιλογές και μεταβάσεις να μετατρέπονται σε ευκαιρίες για προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη, σας καλούμε να ενημερώσετε τους μαθητές και τις μαθήτριες σας όπως και τους/τις εκπαιδευτικούς αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο της σχολικής σας κοινότητας να απευθυνθούν  στο Κ.Ε.Σ.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ.

 

Τα στοιχεία επικοινωνίας με  το Κ.Ε.Σ.Υ. Λάρισας – Τομέας Συμβουλευτικής στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό είναι:

Διεύθυνση           : Καστοριάς 2Α  

Τηλέφωνο/Φαξ    : 2410 555222

E-mail                   : mail@kesy.lar.sch.gr

Ιστολόγιο               :  https://blogs.sch.gr/kesylar

Υπεύθυνοι             : Βλαχοδήμου Ευπραξία

Πλαγεράς Αντώνιος

Για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας με κάθε ενδιαφερόμενο/η υπάρχει ηλεκτρονική φόρμα υποβολής του αιτήματος για συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό, εδώ

 

Πρόσφατα σχόλια

  Μάιος 2021
  Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
  « Απρ    
   12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31  


  Top
   
  Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων