Νομοθεσία

Η νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία των Κ.Ε.Σ.Υ. είναι η ακόλουθη:

  • Υπουργική Απόφαση 211076/ΓΔ4/06-12-2018 “Ενιαίος Κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες του προσωπικού τους”
  • Ν.4547/2018 “Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις”

 

Εγκύκλιοι

Σχολικό έτος 2018-2019

Σχολικό  έτος 2021-22

Εκπαιδευτική Νομοθεσία

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση