ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Ορισμοί

Ως μεταβλητή ορίζουμε κάθε κοινό χαρακτηριστικό που έχουν όλα τα στοιχεία ενός συνόλου (πράγματα, καταστάσεις, πρόσωπα ),και του οποίου οι διαφορετικές τιμές που αντιστοιχούν σε κάθε στοιχείο του συνόλου διαχωρίζουν τα στοιχεία μεταξύ τους.

Παραδείγματα: -Ύψος και βάρος αθλητών -Αριθμός εργαζομένων -Αυτοεκτίμηση  -Είδος διοίκησης

Ως σταθερά ορίζουμε κάθε κοινό χαρακτηριστικό που έχουν όλα τα στοιχεία ενός συνόλου (πράγματα, καταστάσεις, πρόσωπα ),και έχουν την ίδια τιμή όλα τα στοιχεία του συνόλου.

Παράδειγμα:         Σύνολο  :πολίτες της Ελλάδας                Σταθερά :Ελληνική υπηκοότητα

Ένα χαρακτηριστικό που μπορεί να είναι μεταβλητή για τα στοιχεία ενός συγκεκριμένου συνόλου μπορεί να είναι σταθερά για τα στοιχεία ενός άλλου συνόλου.

Είδη

Α. Φυσικές μεταβλητές:
:: έχουν φυσική υπόσταση
::  μπορούν να μετρηθούν εύκολα
π.χ :  ύψος, βάρος, μήκος, εμβαδό.

Β. Κατασκευασμένες μεταβλητές:
:: δεν έχουν φυσική υπόσταση
:: δεν μπορούν εύκολα να μετρηθούν ,
:: το μέγεθος τους μπορεί να εκτιμηθεί με κατάλληλη μεθοδολογία και να μετρηθούν σε τεχνητές
κλίμακες μέτρησης.
π.χ.: βαθμός αυτοελέγχου, εμπιστοσύνη, άγχος ,επιτυχία

ΕΠΙΠΕΔΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ

Μια μεταβλητή αποτελείται από έναν αριθμό επιπέδων.

Κάθε στοιχείο ενός συνόλου ανήκει σε ένα μόνο από τα επίπεδα της μεταβλητής που αναφέρεται στο σύνολο αυτό.

Κανένα στοιχείο του συνόλου δεν μπορεί να τοποθετηθεί σε περισσότερα από ένα επίπεδα μιας μεταβλητής.

 

Αφήστε μια απάντηση