Μέσος όρος

#Μέσος όρος
sum=0
for i in range(3):
    bathmos=input('Δώσε βαθμό μαθητή: ')
    sum=sum+bathmos
mo=sum/3
print 'Μέσος Όρος Μαθήματος: ',mo