Άριστοι

#Βαθμοί Πληροφορικής
aristoi=0
sum=0
for i in range(11):
    bathmos=input('Δώσε βαθμό μαθητή: ')
    sum=sum+bathmos
    if bathmos>=18:
        aristoi=aristoi+1
mo=sum/11
print 'Μέσος Όρος Τμήματος: ',mo
print 'Άριστοι: ',aristoi