Το PH του δέρματος

onoma=raw_input('Ποιο είναι το όνομά σου: ')
ph=float(input('Δώσε το ph του δέρματος: '))
if (ph>0) and (ph<4.5):
    print 'Το ph σου ',onoma, ' είναι ιδιαίτερα όξινο. Απαιτείται οπωσδήποτε αλκαλικό προϊόν με ph>7'
elif (ph>=4.5) and (ph<5.0):
    print 'Το ph σου ',onoma, ' είναι όξινο. Απαιτείται κάποιο αλκαλικό προϊόν με ph>7 '
elif (ph>=5.0) and (ph<7.5):
    print 'Το ph σου ',onoma, ' είναι σε κανονικά επίπεδα. Να χρησιμοποιείς ουδέτερα προϊόντα '
elif (ph>=7.5)and (ph<=14):
    print 'Το ph σου ',onoma, ' είναι αλκαλικό. Απαιτείται κάποιο όξινο προϊόν'
else:
    print 'Έδωσες μη αποδεκτό ph'