Η Στέρνα

Μια μικρή προέκταση της τάξης

Θεματικές ενότητες για την παραγωγή λόγου

Θεματικές ενότητες από το σχολικό εγχειρίδιο της Γ΄ Λυκείου

Α. ΠΕΙΘΩ

 1. Εκπαίδευση
  — Συμμετοχή  στην Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση
  — Κατάρτιση
  — Δια βίου εκπαίδευση
 2. Θεματικοί κύκλοι: Παιδεία – Εκπαίδευση
 3. Δίκαιος και Άδικος Λόγος (Κακριδής)

Β. ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

 1. Θανατική ποινή
 2. Θεματικοί κύκλοι: Ο πόθος της ελευθερίας και η δύναμη της εξουσίας

Γ. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

 1. Καταναλωτισμός
 2. Διαφήμιση
 3. Θεματικοί κύκλοι: Καταναλωτισμός – Διαφήμιση

Δ. ΠΕΙΘΩ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΛΟΓΟ

 1. Ελλάδα και Ευρώπη
 2. Ειρήνη – Πόλεμος
 3. Θεματικοί κύκλοι: Ελλάδα – Ευρώπη – Κόσμος
 4. Θεματικοί κύκλοι: Ο πόθος της ελευθερίας και η δύναμη της εξουσίας

Ε. ΠΕΙΘΩ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΟΓΟ

 1. Επιστήμη και κοινωνία
 2. Κλωνοποίηση
 3. Θεματικοί κύκλοι: Επιστήμη – Τεχνολογία

ΣΤ. ΔΟΚΙΜΙΟ

 1. Μάζα και άνθρωπος
 2. Τεχνική πρόοδος
 3. Θεματικοί κύκλοι: Καταναλωτισμός –Διαφήμιση
 4. Θεματικοί κύκλοι: Επιστήμη – Τεχνολογία

Ζ. ΔΟΚΙΜΙΟ

 1. Παράδοση
 2. Θεματικοί κύκλοι: Παράδοση
 3. Θεματικοί κύκλοι: Οι ελληνικοί τόποι και τα μνημεία τους

Η. ΑΡΘΡΟ ΚΑΙ ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ

 1. Αθλητισμός
 2. Πληροφορική και Εκπαίδευση (internet)
 3. Μητρότητα
 4. Σχέσεις των δύο φύλων
 5. Θεματικοί κύκλοι: Αθλητισμός
 6. Θεματικοί κύκλοι: Επιστήμη – Τεχνολογία

Αφήστε μια απάντηση