Βοιωτικά Γράμματα – Πολιτισμός

Με το "μάτι" της Βιβλιοθήκης Λιβαδειάς: Εκδηλώσεις, Τοπικές Εκδόσεις, Συγγραφικές και Πολιτιστικές δραστηριότητες, Βοιωτοί δημιουργοί…

Άρθρα σχετικά με 'Από τη συλλογή της Βιβλιοθήκης Λιβαδειάς' Κατηγορία

Τό ὄ­νο­μα τῆς πό­λε­ως «ΛΕΒΑΔΕΙΑ»

Από το βιβλίο: «ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΗ ΤΡΙΛΟΓΙΑ   Ἀθάμας – Λέβαδος – Τροφώνιος«  του Σπυρίδωνος Ν. Φλώρου ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ – ΛΕΒΑΔΟΣ  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – Η ΛΕΒΑΔΕΙΑ Παρ. 5. Τό ὄ­νο­μα τῆς πό­λε­ως (σ. 94-98) Η ΛΕΒΑΔΕΙΑ κα­τοι­κή­θη­κε ἀρ­χι­κῶς ἀ­πό τούς Ἀ­θα­μά­νες καί στήν συ­νέ­χεια ἀ­πό τούς Βοι­ω­τούς. Ἐξ αὐ­το­ῦ το­ῦ λό­γου, ἡ ση­με­ρι­νή το­πι­κή δι­ά­λε­κτος εἶ­ναι κα­τά βά­σιν αἰ­ο­λι­κή, […]

18 Σεπτεμβρίου 2009στις08:33 - Comments