Λύκειο

    Οδηγίες  Μαθηματικών  ΓΕΛ 2018-19    

    Οδηγίες  Κατεύθυνσης  Γ-Λυκείου 2018-19    

    Οδηγίες  Κατεύθυνσης  Γ-Λυκείου 2017-18    

   Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών Λυκείου      (ΦΕΚ 162/2015)

   Δημιουργικές εργασίες στο Γενικό Λύκειο    

   Τροποποίηση του Π.Δ. 46/2016    


   ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι – Σχέδιο προετοιμασίας  Δημιουργικής Εργασίας      

   ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ – Σχέδιο εκπόνησης Δημιουργικής Εργασίας    

   ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙΙ – Πίνακες Μαθημάτων Δημιουργικών Εργασιών