Πλατφόρμα ηλεκτρονικής διαχείρισης τάξης e-class

Κατά το σχολικό έτος 2009-10 αξιοποίησα στη διδασκαλία της Ιστορίας Α΄ Γυμνασίου την πλατφόρμα ηλεκτρονικής διαχείρισης τάξης e-class (η-Τάξη) του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου, όπου, εκτός από το υλικό διδασκαλίας, είχα προτείνει διαδικτυακούς συνδέσμους και είχα αναρτήσει τις εργασίες των μαθητών.
Καθώς συνεργαστήκαμε με τους ίδιους μαθητές και πέρυσι στην Ιστορία Β΄ Γυμνασίου, το υλικό του ιστοχώρου εμπλουτίστηκε με εργασίες για τη Ρωμαϊκή και Βυζαντινή Ιστορία.

βλ. σχετικά http://eclass.sch.gr/courses/EL731110/