Φοίτηση

Τα μαθήματα κατάρτισης στο Δ.ΙΕΚ Ξάνθης γίνονται κατά βάση κατά τις απογευματινές ώρες και από 14:30 έως 19:30.

Δεν απαιτούνται δίδακτρα – η φοίτηση στο δημόσιοo ΙΕΚ είναι δωρεάν.

Η φοίτηση διαρκεί συνολικά 5 εξάμηνα, 4 εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας 1.200 διδακτικών ωρών και 1 εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας συνολικής διάρκειας 960 ωρών.

Η διάρκεια της ωριαίας διδασκαλίας όλων των μαθημάτων καθορίζεται σε 45 λεπτά. Οι παρουσίες λαμβάνονται υποχρεωτικά ανά ώρα κατάρτισης κατά την έναρξή της και με ευθύνη του εκπαιδευτή.

α) Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση σε κάθε μάθημα στο οποίο ο καταρτιζόμενος σημείωσε αριθμόωριαίων απουσιών μικρότερο ή ίσο του δέκα πέντε τοιςεκατό (15%) του συνόλου των προβλεπόμενων ωρών διδασκαλίας του μαθήματος κατά τη διάρκεια του εξα-μήνου, στρογγυλοποιούμενο στον πλησιέστερο ακέραιοαριθμό. β) Σε κάθε άλλη περίπτωση η φοίτηση χαρακτη-ρίζεται ανεπαρκής.

Η τελική βαθμολογία (Τ.Β.) του μαθήματος διαμορφώνεται κατά εξήντα τοις εκατό (60%) από τον βαθμό της τελικής εξέτασης (Β.Τ.Ε.), κατά τριάντα τοις εκατό(30%) από τον βαθμό της εξέτασης προόδου και κατά δέκα τοις εκατό (10%) από τον βαθμό της ατομικής/ομαδικής εργασίας, στρογγυλοποιούμενη στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.

Η κλίμακα βαθμολογίας ορίζεται από 1 έως 10.

Περισσότερες πληροφορίες:
Νομοθεσία/Κανονισμός Λειτουργίας των ΙΕΚ που υπάγονται στη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΦΟΙΤΗΣΗ