Επαγγελματικά Δικαιώματα αποφοίτων

Επαγγελματικά Δικαιώματα Η νομοθετική κατοχύρωση των διαφόρων επαγγελμάτων Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποτελεί αρμοδιότητα των υπουργείων που εποπτεύουν τα επαγγέλματα αυτά.Στη σελίδα αυτή θα βρείτε πληροφορίες για τα επαγγελματικά δικαιώματα, τα νομικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα και τις κατηγορίες επαγγελμάτων, πηγή των οποίων αποτέλεσεΗ ιστοσελίδα Επαγγελματικά Δικαιώματα του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, στην οποία μπορείτε να ανατρέξετε για περισσότερα, αποτέλεσε την πηγή για τις παρακάτω αναφερόμενες πληροφορίες.

Επίσης από την ιστοσελίδα Επαγγελματικά Περιγράμματα του ΕΟΠΠΕΠ μπορείτε να λάβετε επιπλέον πληροφορίες καθώς για κάθε επάγγελμα, αναφέρουν ποιοι πτυχιούχοι μπορούν να τα ασκήσουν, ενώ επίσης παρέχουν πληροφορίες για τις συνθήκες και τις προοπτικές κάθε επαγγέλματος.

Επαγγελματικά Δικαιώματα

Ο όρος «επαγγελματικά δικαιώματα», σύμφωνα με τον ΕΟΠΠΕΠ, αναφέρεται στο δικαίωμα πρόσβασης σε συγκεκριμένες, νομοθετικά ρυθμιζόμενες, επαγγελματικές δραστηριότητες.

Η ουσία της έννοιας των νομοθετικά ρυθμιζόμενων επαγγελματικών δραστηριοτήτων αφορά αποκλειστικά σε εκείνες που εμπεριέχουν ανάληψη ευθύνης από τον επαγγελματία, έναντι δημόσιας αρχής.

Η απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων προϋποθέτει τη νομοθετική κατοχύρωση ενός επαγγέλματος

Οι προϋποθέσεις για την πρόσβαση σε νομοθετικά ρυθμιζόμενη επαγγελματική δραστηριότητα καθορίζονται με Νόμους και Προεδρικά Διατάγματα. Στο πλαίσιο του καθορισμού των προϋποθέσεων για την άσκηση ενός επαγγέλματος καθορίζονται τα πεδία άσκησής του, οι βαθμίδες του επαγγέλματος και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση των σχετικών επαγγελματικών αδειών ανά πεδίο επαγγελματικής δραστηριότητας.

Νομοθετικά Κατοχυρωμένο Επάγγελμα

Νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα νοείται η δραστηριότητα ή το σύνολο δραστηριοτήτων, που αποτελούν το επάγγελμα αυτό σε ένα κράτος-μέλος της ΕΕ (άρθρο 2 παρ. 5 του Π.Δ. 231/1998 (ΦΕΚ 178 Α?), το οποίο ενσωματώνει στο εθνικό δίκαιο τις οδηγίες 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 94/38/ΕΚ και 95/43/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων).

Ένα επάγγελμα θεωρείται νομοθετικώς κατοχυρωμένο εάν για την άσκησή του απαιτούνται η κατοχή συγκεκριμένων (ακαδημαϊκών ή μη) τίτλων σπουδών και σε αρκετές περιπτώσεις η ιδιότητα μέλους της αντίστοιχης επαγγελματικής ένωσης.

Η άδεια άσκησης επαγγέλματος είναι απαραίτητη μόνο για νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα

Κατηγοριοποίηση επαγγελμάτων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Οι προϋποθέσεις για την άσκηση ενός επαγγέλματος (άδεια άσκησης επαγγέλματος, καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων) εξαρτώνται από την κατηγορία, στην οποία ανήκει το κάθε επάγγελμα. Ειδικότερα, μπορούμε να διακρίνουμε τρεις (3) κατηγορίες επαγγελμάτων:

1) Επαγγέλματα που σχετίζονται με την υγεία, την ασφάλεια και το δημόσιο συμφέρον

Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται τα επαγγέλματα, τα οποία συνδέονται άμεσα με την υγεία και την ασφάλεια, τόσο των εργαζομένων σε αυτά, όσο και των αποδεκτών των υπηρεσιών που αυτά προσφέρουν.

Εδώ ανήκουν τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα, για τα οποία και μόνο μπορούν να αποδοθούν επαγγελματικά δικαιώματα.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την άσκηση αυτής της κατηγορίας επαγγελμάτων είναι:

  • Ο τίτλος σπουδών (ή για εμπειροτέχνες, η μακρόχρονη προϋπηρεσία ως βοηθοί υπό την εποπτεία κατόχου επαγγελματικής άδειας) και

Η άδεια άσκησης επαγγέλματος

2) Επαγγέλματα για τα οποία απαιτείται η τεκμηρίωση κατοχής των απαραίτητων γνώσεων για την άσκησή τους

Στην κατηγορία αυτή, η άσκηση του επαγγέλματος προϋποθέτει την κατοχή τίτλου σπουδών.

3) Επαγγέλματα για την άσκηση των οποίων δεν είναι απαραίτητη η κτήση τίτλου σπουδών

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν επαγγέλματα με αυξημένες δυνατότητες επαγγελματικής κινητικότητας. Παρά ταύτα, αν και η πρόσβαση σε αυτά είναι ελεύθερη, χωρίς πρόσθετες προϋποθέσεις, η κτήση συναφούς τίτλου σπουδών, μπορεί να αναδειχθεί σημαντικό πλεονέκτημα, τόσο κατά την αναζήτηση εργασίας, όσο και κατά την απασχόληση.

Πηγή: Επαγγελματικά Δικαιώματα, ΕΟΠΠΕΠ

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες των ειδικοτήτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), των πιστοποιητικών εγγράφων που απαιτούνται για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας, τις πρόσθετες προϋποθέσεις και το νομοθετικό πλαίσιο, απ? το οποίο κατοχυρώνονται οι απόφοιτοι των ΙΕΚ, θα βρείτε στο ηλεκτρονικό έντυπο:

Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων: Ειδικότητες των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)

Αναζητήστε τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλων ειδικοτήτων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, ανά τύπο σχολείου και ειδικότητα:

* Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο
* Επαγγελματική Σχολή
*Επαγγελματικό Λύκειο
*Λύκειο Εμπορικού Ναυτικού
* ΤΕΕ Α ΚΥΚΛΟΥ
*ΤΕΕ Β ΚΥΚΛΟΥ
*Τεχνική Επαγγελματική Σχολή
*Τεχνικό Λύκειο
* Επιπλέον των παραπάνω, δείτε το ΦΕΚ 513B2016/29-02-2016 σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα των ΕΠΑΣ και των ΕΠΑΛ

Τα παρακάτω δεν συμπεριλαμβάνονται στην ιστοσελίδα

Α) Το δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης ΙΕΚ αναγνωρίζεται ως τυπικό προσόν για διορισμό στο δημόσιο βάσει των Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α?/05-03-2001) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τα Π.Δ. 347/2003 (ΦΕΚ115/Α?/31-12-2003, Εγκ.ΔΟΑ/Φ13/1873, Παράρτημα Γ?), Π.Δ. 44/2005 (ΦΕΚ 63/Α?/9-03-2005), Π.Δ. 116/2006 (ΦΕΚ 115/Α?/9-06-2006), Π.Δ.146/2007 (ΦΕΚ 185/Α?/3-08-2007).

Β) Οι κάτοχοι διπλώματος ΙΕΚ μοριοδοτούνται σε διαγωνισμούς μέσω ΑΣΕΠ με 150 μονάδες (Άρθρο 8, Ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220/Α?/20-9-02))

Γ) Η άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου αυτή απαιτείται, εκδίδεται από την κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η μόνιμη κατοικία του αιτούντος.

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) www.eoppep.gov.gr είναι ο αρμόδιος φορέας για τον καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων των διπλωματούχων της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Η Ομάδα Επαγγελματικών Δικαιωμάτων σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία και τους κοινωνικούς εταίρους καταρτίζει προσχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για κάθε ειδικότητα ή ομάδα ειδικοτήτων μέσω μιας διαδικασίας η οποία περιλαμβάνει την επεξεργασία και μελέτη της ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει τη χορήγηση αδειών και τον καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων της μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης και της δευτεροβάθμιας τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Κατά προτεραιότητα προωθούνται τα επαγγελματικά δικαιώματα των ειδικοτήτων που αφορούν επαγγέλματα για τα οποία απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, ώστε να καταστεί δυνατή η πρόσβαση των αποφοίτων Ι.Ε.Κ. στην αγορά εργασίας, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Αφού καταρτιστεί το προσχέδιο του εκάστοτε Προεδρικού Διατάγματος, προωθείται στην Επιτροπή Επαγγελματικών Δικαιωμάτων (Ε.Ε.Δ.) η οποία αποτελείται από 10 μόνιμα μέλη και αρμοδιότητά της είναι να καθορίσει το τελικό σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος το οποίο θα προταθεί από τον Υπουργό Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και μετά την υπογραφή του από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, για να τεθεί σε ισχύ.