Πρακτική άσκηση (ή Μαθητεία)

Η εξάμηνη Πρακτική Άσκηση (ή Μαθητεία) σε χώρους εργασίας, διάρκειας 960 ωρών, είναι πλέον υποχρεωτική για τους σπουδαστές των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (άρθρο 23 του Ν. 4186/2013 για την «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»). Μέσω της Πρακτικής Άσκησης ή της Μαθητείας, οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. ενισχύουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και αποκτούν επαγγελματική εμπειρία σε συναφείς με την κατάρτισή τους κλάδους, σε θέσεις που προσφέρονται από φορείς και επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Κάθε ασκούμενος πραγματοποιεί την Πρακτική του Άσκηση σε τμήματα των φορέων απασχόλησης αντίστοιχα με την ειδικότητά του, με την εποπτεία υπεύθυνου του φορέα ειδικότητας αντίστοιχης με το αντικείμενο κατάρτισής του, χωρίς να καταλαμβάνει θέση εργασίας. Η περίοδος Πρακτικής Άσκησης πρέπει να είναι συνεχόμενη ή και τμηματική και πρέπει να ολοκληρωθεί, σε κάθε περίπτωση, εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τη λήξη του τελευταίου εξαμήνου θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης.

Κ.Υ.Α. K5.97484.21: Πρακτική άσκηση σπουδαστών Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ. (ΦΕΚ 3938/Β/26-8-2021)

Εγκύκλιος 51/2021 Ε.Φ.Κ.Α. για την ασφάλιση των ασκουμένων

Απαλλαγή από την υποχρέωση Πρακτικής Άσκησης

Βάσει της συνημμένης εγκυκλίου, “oι σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, απαλλάσσονται, εφόσον το επιθυμούν, από την υποχρέωση φοίτησης του εξαμήνου Πρακτικής Άσκησης”.

Οι σπουδαστές των I.E.Κ. που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 40 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, αυτά προσμετρούνται στο χρόνο της Πρακτικής Άσκησης, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (άρθρο 47, παρ. 3 του ν. 4264/2014 (Α΄ 118).

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για αυτή την περίπτωση είναι:

  1. αίτηση απαλλαγής πρακτικής άσκησης,
  2. υπεύθυνη δήλωση καταρτιζομένου,
  3. βεβαίωση εργοδότη που να προσδιορίζει τη σχέση εργασίας, τη χρονική διάρκεια της απασχόλησης, το σύνολο των ημερών εργασίας, την ειδικότητα και το αντικείμενο ή τα αντικείμενα απασχόλησης του εργαζομένου,
  4. βεβαίωση ενσήμων του Ι.Κ.Α. με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) από την οποία θα προκύπτει το σύνολο των δηλωμένων ημερών απασχόλησης και η σχετική ειδικότητα του εργαζομένου ή ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ (Μόνιμοι/Δημόσιοι Υπάλληλοι) ή
    ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ εργασιών/δραστηριότητας (Ελεύθεροι Επαγγελματίες)

-> ΝΕΑ Επιδοτούμενη Πρακτική Άσκηση ΙΝΕΔΙΒΙΜ (ΙΣΧΥΕΙ από 8-2-2024)

-> Μη Επιδοτούμενη Πρακτική Άσκηση

-> ΝΕΑ Επιδοτούμενη Πρακτική Άσκηση (ΙΣΧΥΕΙ)

-> Επιδοτούμενη Πρακτική Άσκηση (έληξε)

 

Περισσότερες πληροφορίες: Νομοθεσία/Πρακτική Άσκηση ή Μαθητεία