Καθήκοντα – Υποχρεώσεις

  1. Ως προς τους εκπαιδευτές των Ι.Ε.Κ., η Διασφάλιση Ποιότητας αποσκοπεί στην προώθηση της αριστείας,στην ανάπτυξη και την παροχή προγραμμάτων συνεχούς επαγγελματικής και εκπαιδευτικής κατάρτισής τους, καθώς και στην παροχή ευκαιριών εκπαίδευσης που συμβάλουν στην υποστήριξη και την ενίσχυση του ρόλου των Δημόσιων Ι.Ε.Κ. και της ανταπόκρισής τους στις ανάγκες του ατόμου και της οικονομίας. Οι εισροές για τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη βασίζονται στον εντοπισμό των αναγκών κατάρτισης των εκπαιδευτών και περιλαμβάνουν κυρίως:α) Αξιολογήσεις απόδοσης εκπαιδευτών: η ανάλυση των αξιολογήσεων απόδοσης εντοπίζει δυνατά και αδύνατα σημεία στην απόδοση των εκπαιδευτών και στοχεύει στη διαρκή βελτίωση του προγράμματος κατάρτισης.β) Έλεγχο Προγράμματος Σπουδών και δεξιότητες απασχολησιμότητας: η αναζήτηση περιγραφικών και ποσοτικών αποτελεσμάτων, τα οποία αποτυπώνουν το βαθμό χρήσης από τον εκπαιδευτή μεθόδων για το «τι διδάχθηκε», «τι ασκήθηκε πρακτικά» και «τι αξιολογήθηκε» που εφαρμόζονται από τον εκπαιδευτή για την περιγραφή των δεξιοτήτων απασχολησιμότητας στο μαθησιακό περιβάλλον. Αυτή η άσκηση προσδιορίζει τομείς βελτίωσης που απαιτούνται στη διδακτική απόδοση και που πρέπει να αντιμετωπιστούν από τα προγράμματα κατάρτισης εκπαιδευτών.
  2. Κατά την άσκηση του εκπαιδευτικού έργου, οι εκπαιδευτές οφείλουν:α) Να ανταποκρίνονται με συνέπεια και υπευθυνότητα στα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει,παρέχοντας σε τακτική βάση στους καταρτιζόμενους το απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο αναρτούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης μαθημάτων του Ι.Ε.Κ., προτείνοντας σχετική βιβλιογραφία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους εκάστοτε Οδηγούς Κατάρτισης και τηρώντας τη νομοθεσία περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας,β) να ενημερώνουν τα υπηρεσιακά έγγραφα (απουσιολόγιο, βιβλία ύλης, βιβλίο συμβάντων εργαστηρίου κ.ά.),γ) να χρησιμοποιούν τους χώρους, τις εγκαταστάσεις και τις υποδομές για την πραγματοποίηση των μαθημάτων σεβόμενοι τους κανόνες λειτουργίας αυτών και δ) να ασκούν τα καθήκοντά τους με αμεροληψία, σεβόμενοι την αρχή της ίσης μεταχείρισης όλων των καταρτιζόμενων, δίχως διακρίσεις και αποκλεισμούς.
  3. Με την ολοκλήρωση κάθε εξαμήνου κατάρτισης διενεργείται αξιολόγηση των εκπαιδευτών από τον Διευθυντή, τον/τους Υποδιευθυντή/ές και τους καταρτιζόμενους του Ι.Ε.Κ.Οι άξονες αξιολόγησης είναι:α) Αξιολόγηση εκπαιδευτή ως προς το παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο,β) Αξιολόγηση εκπαιδευτή ως προς τη συνέπεια και τις υποχρεώσεις του,γ) Αξιολόγηση εκπαιδευτή ως προς την επίτευξη των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων, δ) Αξιολόγηση εκπαιδευτή ως προς τη σχέση του με τους καταρτιζόμενους.
  4. Η αξιολόγηση διενεργείται με τη χρήση ερωτηματολογίων τα οποία αναπτύσσονται από τη Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Επικοινωνίας της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν.Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των εκπαιδευτών παραδίδονται στη Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης, η οποία τα καταχωρίζει στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης στο πεδίο «Αξιολόγηση» για κάθε εκπαιδευτή και λαμβάνονται υπόψη στην μοριοδότησή του.
  5. Η μη συνεπής τήρηση των καθηκόντων και των υποχρεώσεων του εκπαιδευτή δύναται να επιφέρει παύση του εκπαιδευτή από μέλος του Μητρώου για ένα (1) έτος κατάρτισης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και ως εξής: Ενέργεια ή συμπεριφορά εκπαιδευτή που προσβάλλει τη Διοίκηση του Ι.Ε.Κ. ή τους καταρτιζόμενους ή διαταράσσει την εύρυθμη λειτουργία του Ι.Ε.Κ. καταγράφεται από τον Διευθυντή του Ι.Ε.Κ. ως περιστατικό στο Ημερολόγιο λειτουργίας Ι.Ε.Κ.. Στη συνέχεια, ο Διευθυντής ενεργεί σύμφωνα με τον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007 Α΄ 26), με ανάλογη εφαρμογή για τους εκπαιδευτές.

Αμέσως μετά την ανάθεση της διδασκαλίας:

Οι εκπαιδευτές μελετούν το εγκεκριμένο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, ώστε η διδασκαλία να είναι αναλυτική και όχι περιληπτική (για την αποφυγή προβλημάτων κατά την πιστοποίηση). Γι’ αυτό, καθορίζουν το χρονοδιάγραμμα διδασκαλίας τους, χωρίζοντας την ύλη σε ωριαίες διδακτικές ενότητες, συμπληρώνουν το σχετικό έντυπο προγραμματισμού ύλης και το αποστέλλουν ηλεκτρονικά στο Δ.ΙΕΚ εντός 10ημέρου από την έναρξη. Οι εργαστηριακοί εκπαιδευτές επιπλέον καταγράφουν τα απαιτούμενα εργαλεία, υλικά και πρώτες ύλες που θα χρησιμοποιήσουν για τη διεξαγωγή των εργαστηριακών μαθημάτων.Όλοι συνεργάζονται με τον υποδιευθυντή και τους εκπαιδευτές που διδάσκουν το ίδιο μάθημα.Το κάθε μάθημα περιλαμβάνει 15 ενότητες που πρέπει να διδαχθούν και αναπληρώνονται υποχρεωτικά οι χαμένες διδακτικές ώρες. Το ωρολόγιο πρόγραμμα ανακοινώνεται από τη Διεύθυνση.

Πριν την έναρξη της διδασκαλίας:

Οι εκπαιδευτές προσέρχονται έγκαιρα πριν από την έναρξη της διδακτικής τους ώρας στη γραμματεία, υπογράφουν το παρουσιολογίο προσέλευσής τους και παραλαμβάνουν φάκελο με την ημερήσια κατάσταση παρουσιολογίου του τμήματος που διδάσκουν και το κλειδί της αίθουσας.

Με την έναρξη της διδασκαλίας:

Οι εκπαιδευτές με την έναρξη της διδακτικής ώρας εισέρχονται αμέσως στο χώρο διδασκαλίας, αίθουσα ή εργαστήριο και δεν επιτρέπουν την είσοδο σε καταρτιζόμενους που καθυστερούν χωρίς λόγο. Πιστοποιούν την παρουσία των καταρτιζομένων με την καταχώρηση των ονομάτων των απόντων στο απουσιολόγιο και υπογράφουν στη σχετική στήλη. Με την έναρξη της διδασκαλίας προτείνουν στους καταρτιζόμενους βιβλιογραφία και αναρτούν στο open-eclass τις σημειώσεις του μαθήματος.

Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας

Οι εκπαιδευτές κατά την διάρκεια της διδασκαλίας με κατάλληλες εκπαιδευτικές μεθόδους (συμμετοχική, ανακαλυπτική κτλ) και εκπαιδευτικές τεχνικές (συζήτηση, επίδειξη, μελέτη περίπτωσης, προσομοίωση, αυτοκατευθυνόμενη μάθηση, καταιγισμό ιδεών κτλ), επιδιώκουν την επίτευξη των εκπαιδευτικών τους στόχων με ενεργό συμμετοχή των καταρτιζομένων στη διαδικασία της μάθησης. Ανεξάρτητα από το είδος του μαθήματος οι εκπαιδευτές αναθέτουν γραπτές εργασίες ή έργα για την εμπέδωση των διδασκόμενων εννοιών, καθοδηγούν κι ελέγχουν την πραγματοποίησή τους και προτρέπουν τους καταρτιζόμενους να αναζητούν στον εργασιακό χώρο την εφαρμογή των όσων διδάσκονται σύμφωνα πάντα με τον Οδηγό Σπουδών.

Απαγορεύουν τη χρήση εγκαταστάσεων, εργαλείων και μηχανημάτων χωρίς την παρουσία τους. Για την ομαλή διεξαγωγή της διδασκαλίας, όποτε κριθεί απαραίτητο επιβάλλουν τις προβλεπόμενες κυρώσεις, λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη της αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων. Για σοβαρές παρεκκλίσεις καταρτιζομένων ενημερώνουν εγγράφως τη διεύθυνση του Δ.ΙΕΚ. Επίσης, οφείλουν να ενημερώνουν τη Διεύθυνση του Δ.ΙΕΚ για τυχούσα πρόωρη διακοπή διδασκαλίας, για μετακίνηση τμημάτων εκτός του Δ.ΙΕΚ ή για προτεινόμενες δράσεις.

Με το πέρας της διδακτικής ώρας:

Οι εκπαιδευτές συμπληρώνουν υποχρεωτικά το βιβλίο συμβάντων του εργαστηρίου που χρησιμοποιούν. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιείται η διδακτική ώρα, αναφέρεται ο λόγος της μη πραγματοποίησής της. Παραδίδουν το φάκελο με την ημερήσια κατάσταση παρουσιολογίου του τμήματος και το κλειδί της αίθουσας στη Γραμματεία και γράφουν στο βιβλίο ύλης την ενότητα που δίδαξαν (για κάθε διδ. ώρα μια ΜΟΝΟ γραμμή περιγραφής της διδασκόμενης ύλης χωρίς ομοιωματικά πουθενά).

Στις εξετάσεις:

Οι εκπαιδευτές συντάσσουν τα θέματα των προόδων και των τελικών εξετάσεων των μαθημάτων και τα παραδίδουν στη Γραμματεία έγκαιρα (τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν) για θεώρηση και αναπαραγωγή. Η ωριαία εξέταση προόδου ορίζεται όταν έχει συμπληρωθεί τουλάχιστον το 50% των ωρών διδασκαλίας και η συμμετοχή είναι υποχρεωτική για όλους τους καταρτιζόμενους. Τα γραπτά και η κατάσταση βαθμολογίας παραδίδονται ενυπόγραφα στη Γραμματεία του Δ.ΙΕΚ. Στην τελική εξέταση παραλαμβάνουν ενυπόγραφα τα γραπτά, τα αξιολογούν σε κλίμακα 1-10 (ΜΟΝΟ ακέραιοι αριθμοί) με την αναγραφή της βαθμολογίας επί του γραπτού και τα παραδίδουν μαζί με την κατάσταση βαθμολογίας στη Γραμματεία του Δ.ΙΕΚ, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών (άρθρο 10 του Κανονισμού ΙΕΚ).

 

Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους σχολικούς χώρους (εσωτερικούς και αύλειους).

Απαγορεύεται η είσοδος και παραμονή εκπαιδευτών και καταρτιζομένων σε αίθουσες και εργαστήρια με καφέδες, φαγητά κλπ  είτε κατά τη διάρκεια του μαθήματος  είτε στα διαλείμματα.

Πιστεύοντας στην ανταπόκριση και στη συνεργασία σας στην όλη εκπαιδευτική και οργανωτική διαδικασία, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο σας.