Διαδικασία Πρόσληψης Εκπαιδευτών

O τρόπος στελέχωσης των Δημοσίων ΙΕΚ με εκπαιδευτές ενηλίκων γίνεται με την ακόλουθη διαδικασία:

Ο Κανονισμός λειτουργίας του Μητρώου στο ΦΕΚ 3393 / τ. Β΄/ 13-8-2020

ΜΗΤΡΩΟ Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ στο site –> ΕΔΩ  

Υποστήριξη και ερωτήματα για το Μητρώο αποκλειστικά στο: mitrooiek@sch,gr.

Ανώτατο όριο διδακτικών ωρών ανά εκπαιδευτή δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζονται οι δεκαέξι (16) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως εκτός των παρακάτω περιπτώσεων:α) δέκα (10) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως για τους ελεύθερους επαγγελματίες,β) οκτώ (8) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως, όταν ο εκ-παιδευτής έχει την δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα ή έχει πλήρη απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα ή είναι συνταξιούχος.Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που απαιτείται υπέρβαση ωρών διδασκαλίας και έχει εξαντληθεί η δυνατότητα ανάθεσης σε εκπαιδευτή του αξιολογικού πίνακα του μαθήματος, η διεύθυνση του Ι.Ε.Κ. δύναται να υποβάλει αιτιολογημένο αίτημα στην Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης, για ανάθεση ωρών διδασκαλίας που υπερβαίνει τα ανωτέρω όρια.