Έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης ΣΑΕΚ μέχρι και Τετάρτη 15 Μαΐου 2024

Έναρξη λειτουργίας του Μητρώου από την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2024, ώρα 12:00, έως και την Τετάρτη 15 Μαΐου 2024, ώρα 14:00,

Η είσοδος στη ψηφιακή πλατφόρμα του ΜΗΤΡΩΟΥ θα γίνεται πλέον με χρήση προσωπικών κωδικών TAXISNET.

https://mitrooiek.minedu.gov.gr/#/Web.Platform/LoginForm

Νέοι υποψήφιοι εκπαιδευτές έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Σ.Α.Ε.Κ. και Ε.Σ.Κ.

Επίσης τα ήδη ενταγμένα στο Μητρώο μέλη έχουν τη δυνατότητα να επικαιροποιήσουν στοιχεία της αίτησή τους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Υπενθυμίζουμε ότι μετά την συμπλήρωση ή επικαιροποίηση της αίτησης θα πρέπει πάντα να οριστικοποιείτε την αίτησή σας. ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΤΗΣΕΤΕ ΑΠΟΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ.

Μετά την παραπάνω ημερομηνία λήξης της προθεσμίας θα εκκινήσει ο διοικητικός έλεγχος των αιτήσεων του Μητρώου.  Μετά τη λήξη του διοικητικού ελέγχου θα εκδοθούν σχετικές ανακοινώσεις.

Η αμοιβή των εκπαιδευτών καθορίζεται σύμφωνα με το σύμφωνα με την απόφαση με Αριθμ. Κ5/45681/21-4-2023 (ΦΕΚ 2768/τ. Β΄/ 26-4-2023) και η ωριαία αντιμισθία ανέρχεται στο ποσό:
των δεκαπέντε (15) ευρώ μικτά για κατόχους πτυχίου ΑΕΙ-ΑΤΕΙ
των δεκαοκτώ (18) ευρώ μικτά για κατόχους πτυχίου ΑΕΙ-ΑΤΕΙ και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών
των είκοσι(20) ευρώ μικτά για κατόχους πτυχίου ΑΕΙ-ΑΤΕΙ και διδακτορικό τίτλο σπουδών.

Παρατείνεται η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ένταξης και επικαιροποίησης μέχρι και την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 20:00