Η διάρκεια της ωριαίας διδασκαλίας όλων των μαθημάτων καθορίζεται σε σαράντα πέντε (45) λεπτά.

 

Διδακτικές Ώρες
15:00 – 15:45
15:50 – 16:35
16:40 – 17:25
17:30 – 18:15
18:20 – 19:05
19:10 – 19:55