Απαλλαγές

Οι καταρτιζόμενοι μπορούν να κάνουν αίτηση για απαλλαγή στα μαθήματα του Εαρινού Εξαμήνου έως την

Τετάρτη 6/3/2019!

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

1) Αίτηση (που παίρνετε από τη γραμματεία).

2) Το  δικαιολογητικό  ή τα δικαιολογητικά που βεβαιώνουν τη γνώση σας στο αντίστοιχο μάθημα.