Υλοποίηση διδασκαλίας στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Κατά την υλοποίηση διδασκαλίας στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση καλούμαστε να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες των διαθέσιμων τεχνολογικών μέσων και να κατανείμουμε κατάλληλα το διδακτικό μας υλικό σε αυτές.
Ο συνδυασμός της ασύγχρονης διδασκαλίας (π.χ. ανάθεση εργασιών στις πλατφόρμες η-τάξη) και της σύγχρονης διδασκαλίας (π.χ. πλατφόρμα webex) επαυξάνει την προστιθέμενη αξία μίας διδασκαλίας, καθώς τα αξιοποιούμενα εργαλεία λειτουργούν συμπληρωματικά μεταξύ τους.
Εδώ θα ακολουθήσουμε κυκλική πορεία σε δύο στάδια, κάθε ένα από τα οποία περιλαμβάνει διακριτές φάσεις ενεργειών.
Θα ξεκινήσουμε τη διδασκαλία μας με τη διαχείριση του ασύγχρονου υλικού, στη συνέχεια θα γίνει η αξιοποίηση του υλικού στη σύγχρονη διδασκαλία που θα δοθεί με στόχο την εμπέδωση και αξιολόγηση της μάθησης.