Έλεγχος μεγέθους ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

από Γιάννης Κάτω από: ΠΣΔ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έλεγχος μεγέθους ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Το παρακάτω Ruby script ελέγχει το διαθέσιμο χώρο (quota) ενός φακέλου IMAP.

require 'net/imap'
USERNAME = "haritak"
PASSWORD = "MYEXTREMELYDIFFICULTPASSWORDGOESHERE" 

imap = Net::IMAP.new("mail.sch.gr")
imap.authenticate("LOGIN", USERNAME, PASSWORD)
a = imap.getquotaroot("INBOX")
usage = a[1]["usage"]
quota = a[1]["quota"]
puts usage #χρησιμοποιούμενος χώρος (string)
puts quota #συνολικός χώρος (string)
puts ((usage.to_f / quota.to_f)*100).to_s

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε περιοδικά να γίνεται έλεγχος ώστε να ενημερώνεται ο ιδιοκτήτης του ταχυδρομείου αν η πληρότητα πλησιάζει το 100% οπότε και θα αρχίσει να χάνει emails.

 

 

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται