Γνώσεις, ικανότητες και χαρακτηριστικά των σύγχρονων Διοικητικών Στελεχών

1.Γνώσεις

Βασικές αρχές διοίκησης

Πολύ καλά τα θέματα λογιστηρίου

Σύνδεση της θέσης ευθύνης με τη δραστηριότητα της επιχείρησης

2. Ικανότητες

Διανοητικές

Ανθρώπινες

Τεχνικές

3. Χαρακτηριστικά πεοσωπικότητας

Πρωτοβουλία

Φιλοδοξίες

Αυτοπεποίθηση

εντιμότητα κ.α.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (βιβλίο μαθητή)

Κεφάλαιο 2 παρ.2.3 (σελ.73 – 76)

Αφήστε μια απάντηση