Ζάννειο Πειραματικό Γυμνάσιο Πειραιά

Όμιλοι

(Οι προτεινόμενοι όμιλοι για το 2016-2017 )

Ο Σκοπός δημιουργίας των Ομίλων δημιουργικότητας και αριστείας

Για την ανάπτυξη των ιδιαίτερων ικανοτήτων και κλίσεων των μαθητών, τόσο του Π.Π.Σ. όσο και των δημόσιων σχολικών μονάδων της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής του, με απόφαση του ΕΠ.Ε.Σ., που εγκρίνεται από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δημιουργούνται όμιλοι και ρυθμίζονται τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας τους. Οι όμιλοι λειτουργούν πέρα από το ωρολόγιο πρόγραμμα μία ή δύο φορές την εβδομάδα ο καθένας, σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση.

Οι όμιλοι αφορούν γνωστικούς τομείς όπως τα μαθηματικά, οι φυσικές επιστήμες, η γλώσσα, η λογοτεχνία και λοιπά πεδία όπως τα εικαστικά, ο αθλητισμός κ.ά., ώστε να δημιουργούνται πυρήνες δημιουργικότητας και αριστείας που αξιοποιούν τις αυξημένες ικανότητες ορισμένων μαθητών, χωρίς να υπονομεύεται η κοινωνικοποίησή τους.

Αριθμός μαθητών, παρακολούθηση, ωράριο λειτουργίας

Για τις εγγραφές των μαθητών στους ομίλους, τις συνθήκες παρακολούθησης των
ομίλων και το ωράριο λειτουργίας τους ισχύουν τα εξής:
Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία ενός ομίλου ορίζεται στους
11 και ο μέγιστος στους 20. Η τυχόν υπέρβαση του ορίου των 20 μαθητών,
λόγω ιδιαιτέρων συνθηκών που αφορούν στο πρόγραμμα και στη λειτουργία
του ομίλου, προϋποθέτει επαρκή αιτιολόγηση από τον υπεύθυνο
εκπαιδευτικό και εκτός από την απόφαση του ΕΠΕΣ απαιτείται και έγκριση
της ΔΕΠΠΣ. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση που ο αριθμός των
μαθητών υπολείπεται των 11 μαθητών ανά τμήμα.

Οι όμιλοι, ανάλογα με το περιεχόμενο και τους στόχους τους, μπορεί να
προσφέρονται σε μαθητές για μια ή περισσότερες τάξεις.

Ένας μαθητής μπορεί να συμμετάσχει σε δύο ομίλους κατ’ ανώτατο όριο.
Η επιλογή των μαθητών γίνεται με δοκιμασίες ανίχνευσης δεξιοτήτων και
ενδιαφερόντων ανάμεσα στους μαθητές του σχολείου και των γειτονικών
σχολείων, εκτός και εάν ο υπεύθυνος του ομίλου προτείνει αιτιολογημένα
άλλες διαδικασίες επιλογής.

Οι όμιλοι λειτουργούν μετά το κανονικό ημερήσιο πρόγραμμα σε ωράριο
που καθορίζει κάθε σχολείο. Η λειτουργία τους όμως δεν κρίνεται σκόπιμο
να ξεκινά μετά τις 14.30 μ.μ.

Για να θεωρηθεί επιτυχής η συμμετοχή των μαθητών στον όμιλο απαιτείται:
α) η συστηματική παρακολούθηση (ο μαθητής δεν μπορεί να απουσιάσει
πάνω από 8 ή 16 διδακτικές ώρες ετησίως, ανάλογα με το αν η διάρκεια του
προγράμματος είναι 40 ή 80 ώρες αντίστοιχα) και β) η εκπόνηση εργασιών ή
και η πραγματοποίηση οποιουδήποτε άλλου έργου τους ανατεθεί από τον
υπεύθυνο/ους του ομίλου. Μαθητές που δεν ανταποκρίνονται συστηματικά
στις παραπάνω υποχρεώσεις χάνουν το δικαίωμα συνέχισης της
παρακολούθησης των εργασιών του ομίλου.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της παρακολούθησης του ομίλου ο μαθητής
παίρνει πιστοποιητικό επιτυχούς συμμετοχής.

Το ελάχιστο εβδομαδιαίο ωράριο λειτουργίας ενός ομίλου είναι οι δύο
διδακτικές ώρες και το μέγιστο οι 4 ώρες.

Η λειτουργία ενός ομίλου θεωρείται επαρκής αν πραγματοποιούνται κατ’
ελάχιστο 40 ώρες ετησίως, για τους ομίλους με δίωρη εβδομαδιαία
λειτουργία και 80, για τους ομίλους με τετράωρη εβδομαδιαία λειτουργία.
Μέχρι την 30ή Ιουνίου κάθε σχολικού έτους δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα
του σχολείου οι προτεινόμενοι όμιλοι, το αναλυτικό πρόγραμμα και οι
προϋποθέσεις εισαγωγής των μαθητών σ’ αυτούς. Δηλώσεις ενδιαφέροντος
από τους μαθητές υποβάλλονται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου στη διεύθυνση του
σχολείου.

Η επιλογή των μαθητών στους ομίλους ολοκληρώνεται την πρώτη εβδομάδα
του Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους και ταυτόχρονα ξεκινά η λειτουργία
τους, η οποία ολοκληρώνεται με το πέρας του σχολικού έτους (τηρούνται οι
σχολικές αργίες που ισχύουν για το υπόλοιπο σχολικό πρόγραμμα).