Κανονισμός λειτουργίας σχολείου

Η σχολική μονάδα λειτουργεί σύμφωνα με τον ακόλουθο κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας που συντάχθηκε τον Δεκέμβριο του 2021, και βρίσκεται στο στάδιο της διαβούλευσης με τους κατά νόμο εμπλεκόμενους φορείς (Διοίκηση Σχολείου, Σύλλογο Εκπαιδευτικών, Μαθητικό Συμβούλιο και Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων). Ο Κανονισμός είναι δεσμευτικός για όλες τις Κοινότητες του Σχολείου μας (Εκπαιδευτικούς, Μαθητές και Γονείς/Κηδεμόνες) και ως εκ τούτου παρακαλούμε  να φροντίσουν να ενημερωθούν σχετικά και να μεριμνούν για τη τήρησή του.Λήψη αρχείου