Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.)

 • Τα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) έχουν ως σκοπό την ενδυνάμωση και την προώθηση της συνεργασίας, καθώς και τον συντονισμό του έργου των σχολικών μονάδων
 • To σχολείο μας μαζύ με άλλες 4 σχολικές μονάδες υποστηρίζεται απο το Σ.Δ.Ε.Υ. του Δημοτικού Σχολείου Ειδικής Αγωγής Λεχαινών
 • Η παρακολούθηση λειτουργίας και η επιστημονική εποπτεία και καθοδήγηση των Σ.Δ.Ε.Υ. και των αντίστοιχων Ε.Δ.Υ. γίνεται από το οικείο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.
 • Η Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) λειτουργεί στη σχολική μονάδα γενικής ή επαγγελματικής εκπαίδευσης, έχει ως σκοπό την ανάπτυξη διεπιστημονικών πρακτικών εκπαιδευτικής αξιολόγησης των μαθητών, συμβουλευτικής και παιδαγωγικής υποστήριξης και η λειτουργία της στηρίζεται στις πρακτικές που επιτάσσουν η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ν. 2101/1992, Α΄ 192) καθώς και η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.
 • Στο σχολείο μας, στα πλαίσια του σχετικό Νόμου, έχει συσταθεί  Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ), η οποία αποτελείται από τους:
  • Δίπλα Χρήστο Διευθυντή της σχολικής μονάδας, ως πρόεδρο (chrdiplas@yahoo.gr)
  • Την εκπαιδευτικό Ε.Α.Ε. του Τμήματος Ένταξης,  Διαμαντοπούλου Μαρία (maria_diam@hotmail.gr)
  • Την ψυχολόγο κλάδου ΠΕ2,3, Κόρδα Φωτεινή (fotinipkorda@gmail.com).
  • Την κοινωνικό λειτουργό κλάδου ΠΕ30, Aντωνία Τσακουμάκου (antoniatsak@gmail.com)