Απαλλαγή μαθητριών/ μαθητών από τα Θρησκευτικά

Σύμφωνα με την τροποποίηση της υπ’ αρ. 79942/ΓΔ4/21-5-2019 υπουργικής απόφασης «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ 2005) ως προς το άρθρο 25 “Απαλλαγή μαθητών/τριών από την ενεργό συμμετοχή στα Θρησκευτικά”:

Οι μαθητές/τριες  μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να απαλλαγούν από την υποχρέωση παρακολούθησης του μαθήματος των Θρησκευτικών, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στον/στη Διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας.

Η αίτηση υπογράφεται και από τους δύο γονείς/ κηδεμόνες του/της. Μόνον στην περίπτωση που η γονική μέριμνα ασκείται από τον ένα γονέα, αρκεί η υπογραφή του/της ασκούντος/ούσης τη γονική μέριμνα.

Η αίτηση, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής και των δύο γονέων/κηδεμόνων του/της, παραλαμβάνεται από τον/τη Διευθυντή/ ντρια του σχολείου εντός αποκλειστικής χρονικής προθεσμίας που διαρκεί από την 1η Σεπτεμβρίου έως και την πέμπτη ημέρα μετά την έναρξη των μαθημάτων κάθε σχολικού έτους (Παρασκευή 15 Σεπτεπμβρίου 2023).