4ημερη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΙΚΡΑΣ ΜΕ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ

ΠΡΑΞΗ  4η

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ 4ημερη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ  1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΙΚΡΑΣ ΜΕ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ

Σήμερα, 12 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 12:00 στο γραφείο του Διευθυντή  του 1ου Γυμνασίου Μίκρας, συνήλθε η Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών για την τετραήμερη εκδρομή μαθητών της  Γ΄ τάξης με προορισμό το Βουκουρέστι , όπως αυτή συγκροτήθηκε με απόφαση του Διευθυντή  του σχολείου για να αξιολογήσει τις προσφορές,  που κατατέθηκαν στο σχολείο για την παραπάνω εκδρομή μετά από την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.861/05-12-2022), που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε Ανατ. Θεσσαλονίκης (άρθρο 1 § 3 της 20883/ΓΔ4/12-02-2020, ΦΕΚ 456/τ.Β/13-02-2020).

Στη επιτροπή συμμετείχαν οι:

 1. Αναγνώστου Ελένη Υποδιευθύντρια
 2. Ιωαννίδου Βαρβάρα Καθηγήτρια
 3. Χατζημαργαρίτου Δέσποινα Καθηγήτρια
 4. Καραγιωργάκη Ιωάννα μαθήτρια
 5. Τσιβελεκίδης Στέργιος μαθητής
 6. Αλατζή Ειρήνη (Σύλλογος Γονέων)
 7.  Ζαρωτιάδη Μαρία(Σύλλογος Γονέων)

Τα μέλη αποσφράγισαν τους πρωτοκολλημένους φακέλους προσφορών, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ
1 876/12-12-2022 Focus Travel Agency
2 875/12-12-2022 GRECOS.gr Travel
3 874/12-12-2022 Mentor
4 873/12/12/2022 Dromeas
5 872/12/12/2022 Mazi travel & events
6 871/12/12/2022 Travel Genius

Ελήφθησαν υπόψη οι προσφορές που ήταν πλησιέστερες στις προδιαγραφές της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Κύριο κριτήριο για την επιλογή του ταξιδιωτικού πρακτορείου ήταν η ασφάλεια των μαθητών και η αξιοπιστία του πρακτορείου.

Στη συνέχεια τα μέλη προχώρησαν στον ποιοτικό έλεγχο της πιο οικονομικά συμφέρουσας προσφοράς, σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Τα μέλη της επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη

 1. την υπ.αριθ άρθρο 1 § 3 της 20883/ΓΔ4/12-02-2020, ΦΕΚ 456/τ.Β/13-02-2020.
 2. τη σχετική προκήρυξη
 3. Τις προσφορές των πρακτορείων που κατατέθηκαν

Αποφασίζει ομόφωνα

 1. Επιλέγει για τη μετακίνηση των μαθητών και των συνοδών του 1ου Γυμνασίου Μίκρας το τουριστικό πρακτορείο Focus Travel το οποίο κατέθεσε προσφορά 395€ ανά μαθητή για μετακίνηση 27 μαθητών και 3 καθηγητριών, η οποία είναι και η οικονομικότερη προσφορά με εχέγγυα αξιοπιστίας
 2. Εξουσιοδοτεί την κ. Αναγνώστου Ελένη να υπογράψει σύμβαση με το Τουριστικό γραφείο που επιλέχτηκε.

Ορίστηκε προθεσμία υποβολής ενστάσεων τριών (03) ημερών, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2022.

Για το λόγο αυτό συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως έχει:

 Η πρόεδρος

 

 

Αναγνώστου Ελένη Υπο/ντρια

 

                 Τα μέλη της  Επιτροπής
 1. Ιωαννίδου Βαρβάρα Καθηγήτρια
 2. Χατζημαργαρίτου Δέσποινα Καθηγήτρια
 3. Καραγιωργάκη Ιωάννα μαθήτρια
 4. Τσιβελεκίδης Στέργιος μαθητής
 5. Αλατζή Ειρήνη (Σύλλογος Γονέων)
 6.  Ζαρωτιάδη Μαρία(Σύλλογος Γονέων)

 

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων