Υπεύθυνοι καθηγητές ανά τμήμα

http://www.picgifs.com/job-graphics/job-graphics/teacher/leerkrachten20.gif

Παρακάτω αναφέρονται οι καθηγητές που είναι υπεύθυνοι για κάθε τμήμα. Οι γονείς αλλά και οι μαθητές μπορούν να απευθύνονται στον αντίστοιχο καθηγητή για θέματα ενημέρωσης απουσιών, επίδοσης αλλά και οποιαδήποτε πληροφορία.

                                               ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Α1
Α2
Α3
Α4
Α5
Β1
Β2
Β3
B4
Β5
Γ1
Γ2
Γ4  
Γ5