Σκοπός – Στόχοι

Με λίγα λόγια …

Η σχολική μας βιβλιοθήκη ως κύριο σκοπό έχει να προάγει την αγάπη για γνώση στα παιδιά και να αποτελέσει χώρος συνάντησης και ανταλλαγής ιδεών

Στόχος μας είναι να επεκτείνουμε τις δράσεις μας πέρα από τους τέσσερις τοίχους και μέσα από ελκυστικούς τρόπους και μεθόδους οι μαθητές να διδαχθούν και να εκπαιδευτούν στην ανεύρευση και την αποτελεσματική χρήση της πληροφορίας αλλά κυρίως στο να έρθουν σε επι-κοινωνία μεταξύ τους αλλά και με άλλα πρόσωπα της τοπικής κοινότητας

———————————————————————————————————————————

Παραθέτουμε συνοπτικά τους σκοπούς – στόχους όπως καθορίζονται από το «Πλαίσιο Λειτουργίας Σχολικών Βιβλιοθηκών» (Υπουργική απόφαση 51967/Γ2Ε(Φ10/343)/21-5-2002) :

ΣΚΟΠΟΣ

Η Σχολική Βιβλιοθήκη σκοπό έχει να συμβάλλει ενεργά:

1.   Στην εξυπηρέτηση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών της σχολικής κοινότητας. Στη σχολική κοινότητα περιλαμβάνονται οι μαθητές, το διδακτικό και βοηθητικό προσωπικό.

2.   Στην ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας κατά τέτοιο τρόπο, ώστε το σχολικό περιβάλλον να διασφαλίζει και να προβάλλει την πνευματική ελευθερία, την απρόσκοπτη και ελεύθερη αναζήτηση της γνώσης από τον μαθητή.

3.   Η Σχολική Βιβλιοθήκη συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς ώστε να ενσωματώνονται εκπαιδευτικές δραστηριότητες που στοχεύουν στο να δώσουν στους μαθητές τη δυνατότητα να εντοπίζουν, να αξιολογούν κριτικά και να χρησιμοποιούν προς όφελος της μόρφωσής τους ένα ευρύ φάσμα γνώσεων και ιδεών, διευρύνοντας με τον τρόπο αυτό τον ορίζοντα της γνώσης και τη δράση του σχολείου.

ΣΤΟΧΟΙ

1.   Η Σχολική Βιβλιοθήκη στοχεύει στην πλήρη αξιοποίηση των πόρων που της διατίθενται και στην κατά το δυνατό πληρέστερη και ουσιαστικότερη απόδοση υπηρεσιών με βάση το ανθρώπινο και υλικό δυναμικό της.

2.   Η Σχολική Βιβλιοθήκη επιδιώκει και διευκολύνει την επικοινωνία και συνεργασία με άλλες σχολικές και λαϊκές (Δημόσιες) βιβλιοθήκες της περιοχής της με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση της σχολικής κοινότητας. Καθώς επίσης και με άλλες ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες.

3.   Η Σχολική Βιβλιοθήκη στηρίζεται σε μια πολιτική ανάπτυξης της συλλογής της με βάση το γεγονός ότι αποτελεί κεντρικό εκπαιδευτικό τμήμα του σχολείου.

Καθώς και από το Νέο Σχολείο

Η σχολική βιβλιοθήκη στόχο έχει να αποτελεί ουσιαστική υποδομή για την στήριξη της εκπαιδευτικής και μαθησιακής διαδικασίας του σχολείου:

  • Να υποστηρίζει πληροφοριακά και τεχνολογικά τις εκπαιδευτικές και μαθησιακές ανάγκες του σχολείου
  • Είναι μαθησιακός και όχι αποθηκευτικός χώρος
  • Υποστηρίζει την ερευνητική/βιωματική μάθηση
  • Αναπτύσσει τις δεξιότητες των μαθητών στην ανεύρεση, αξιολόγηση και σύνθεση της πληροφορίας
  • Προάγει την αγάπη για ανάγνωση
  • Είναι το κέντρο μέσων μάθησης του σχολείου (School Media Center) παρά σχολική βιβλιοθήκη


Αφήστε μια απάντηση

Copyright © Βιβλιοθήκη Γυμνασίου Ψαχνών          Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top