Το Κληροδότημα Βασιλά προικίζει δύο άπορες Παργινές .

Καταγραφή12

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΚΛΗΡ/ΜΑ Β. Ε. ΒΑΣΙΛΑ 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Η Ε.∆. Επιτροπή του Κληροδοτήµατος Β. Ε. ΒΑΣΙΛΑ Πάργας έχουσα υπόψη α) τα άρθρα 2 και 13 της ∆ιαθήκης β) τις διατάξεις του από 29-8-39 Β. ∆/τος «περί διοικήσεως και διαχειρίσεως του Κληροδοτήµατος Β. Ε. Βασιλά» .

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Ότι δέχεται από σήµερα µέχρι και την 10η του προσεχούς µήνα Μάρτη αιτήσεις απόρων κοριτσιών Πάργας που γεννήθηκαν, ανατράφηκαν και κατοικούν µόνιµα στην Πάργα, ηλικίας από 18 εως 36 χρόνων µιας από κάθε οικογένειας για την προίκιση δύο µόνον εξ αυτών κατά το τρέχον έτος 2017.Το ποσό της προίκας έχει οριστει στις τέσσερεις χιλιάδες πεντακόσια (4.500) ευρώγια την κάθε µία από αυτές.

Η κάθε υποψήφια για να συµµετέχει στην κλήρωση θα πρέπει να είναι δηµότης Πάργας, να έχει γεννηθεί, ανατραφεί, και να κατοικεί µόνιµα στην Πάργα και να έχει την Ελληνική Ιθαγένεια. Επίσης ο ένας τουλάχιστον από τους δύο γονείς να έχει την Ελληνική Ιθαγένεια, να έχει γεννηθεί στην Πάργα ή να κατοικεί µόνιµα στην Πάργα συνεχώς και αδιακόπως κατά τουλάχιστον πενήντα (50) χρόνια.

Τα παραπάνω θα βεβαιώνονται µε πιστοποιητικά που εκδίδονται από τον ∆ήµο Πάργας. Οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων θα πρέπει να συνοδεύονται από α) πιστοποιητικό γέννησης της υποψήφιας και β) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Για την αξιολόγηση της κάθε υποψήφιας προκειµένου να συµµετέχει στην κλήρωση εκτός των παραπάνω βασική προϋπόθεση είναι η απορία/οικονοµικη αδυναµία.

Συγκεκριµένα ύστερα από πρόταση της ∆/σης Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονοµικών πρέπει να πληρούνται και τα παρακάτω κριτήρια.

1.Εισοδηµατικά κριτήρια

Το συνολικό οικογενειακό και ατοµικό της εισόδηµα να µην υπερβαίνει τις:

• 8.400 ευρώ εφόσον προέρχεται από οικογένεια µε ένα παιδί

• 9.600 ευρώ εφόσον προέρχεται από οικογένεια µε δυο παιδιά

• 10. 800 ευρώ εφόσον προέρχεται από τρίτεκνη οικογένεια

• 12.000 ευρώ εφόσον προέρχεται από πολύτεκνη οικογένεια.

Σηµειώνεται ότι τα ανωτέρω ποσά αφορούν το υψηλότερο µεταξύ του δηλωµένου και τεκµαρτού εισοδήµατος.

2. Περιουσιακά κριτήρια

Ακίνητη περιουσία: Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, δεν µπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των 150.000 ευρώ εφόσον προέρχεται από οικογένεια µε ένα παιδί, προσαυξανόµενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο µέλος και έως 195.000 ευρώ.

Γι αυτό κάθε ενδιαφερόµενη µαζί µε την αίτησή της θα πρέπει να προσκοµίσει ακόµη:

α) εκκαθαριστικό φορολογικού έτους 2015(φορολογική δήλωση 2016) και
β) Ε-9 του 2017 ( αφορά ακίνητα έως 31/12/2016) της ιδίας( εφόσον έχει υποβάλλει) και της οικογένειας της.

Οι αιτήσεις θα καταθέτονται στο Γραφείο του Κληροδοτήµατος κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 9:00 π.µ -13:00 µ.µ.

Η κλήρωση θα γίνει δηµόσια την 12η Μαρτίου ηµέρα Κυριακή στον Ι. Ναό του Αγίου Νικολάου Πάργας, αµέσως µετά την τέλεση του ετήσιου µνηµόσυνου υπέρ του αειµνήστου Ευεργέτη Β. Ε. ΒΑΣΙΛΑ και των λοιπών Ευεργετών του ∆ήµου Πάργας.

Για τα δύο κορίτσια που θα κληρωθούν το Κληροδότηµά µας θα καταθέσει στην Τράπεζα ξεχωριστά για την κάθε µία, σε προσωπικό – ονοµαστικό λογαριασµό το ποσό της προίκας που δικαιούται, µε τον όρο όπως η ανάληψη της εκ τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500,00) ευρώ προίκας θα πραγµατοποιηθεί από την κάθε µία των δικαιούχων µετά την τέλεση του γάµου της και αφού προσκοµίσει στην ∆ιαχειριστική Επιτροπή µας αντίγραφο Ληξιαρχικής πράξης του γάµου της.

Κατόπιν τούτου και µετά γνωµοδότηση της επιτροπής µας ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι προϋποθέσεις που ίσχυαν και την χρονολογία υποβολής της αίτησής της για την προίκιση, παραγγέλνεται η απόδοση των χρηµάτων. Καταληκτική ηµεροµηνία για τη τέλεση του γάµου να είναι το τεσσαρακοστό πέµπτο (45) έτος της ηλικίας. Μετά την παρέλευση της ηµεροµηνίας αυτής το βοήθηµα θα επιστρέφεται αυτοδίκαια στο Κληροδότηµα.

Τονίζεται ότι κατά την ηµέρα διεξαγωγής της Κλήρωσης κρίνεται απαραίτητη η παρουσία της κάθε υποψήφιας ή µέλους της οικογενείας της, άλλως σε περίπτωση παντελούς απουσίας θα αποκλείεται της συµµετοχής στην κλήρωση.

 ΠΑΡΓΑ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2017

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟ∆ΟΤΗΜΑΤΟΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΚΥΡΓΙΟΣ

Δημοσιεύθηκε στην ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ, ΠΑΡΓΑ. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση