ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΑΓ. ΒΑΣΙΛΑΣ (1850 – 1928)

Καταγραφή12

Σαν Αύριο (12/02) πέθανε το 1928 στην Τεργέστη της Ιταλίας ο μεγάλος ευεργέτης της Πάργας Βασίλειος Βασιλάς.

Παραθέτουμε:

1) Ένα μικρό βιογραφικό από το βιβλίο του Βασίλη Κραψίτη «Σύγχρονοι Ηπειρώτες Ευεργέτες 1913 – 1986».

Γιος του Ευάγγελου Βασιλά και της Δηδάμιας, το γένος Δεσύλλα, ο Βασίλειος Βασιλάς γεννήθηκε στην Πάργα το 1850 όπου έμαθε τα πρώτα γράμματα και λικνίστηκε με τα υψηλά ιδεώδη των οικογενειών Βασιλά – Δεσύλλα, με την πνοή της ιστορίας του χώρου, τη δύναμη των θρύλων και με την ευαισθησία που εκφράζει η εξωτερική ομορφιά της πόλης. Νέος στην ηλικία απαντιέται να ασκεί το επάγγελμα του εμπόρου στην Τεργέστη της Ιταλίας, όπου χάρη στα φυσικά και εμπορικά προσόντα του κατόρθωσε να διαπρέψει σχηματίζοντας μεγάλη περιουσία. Προφανώς άγαμος, όπως μπορεί να συμπεράνει κανείς από το περιεχόμενο της Διαθήκης του, είχε μέσα του ζωντανή την πατρίδα του Πάργα, στήνοντας όνειρα ανελίξεώς της και ευδαιμονίας των κατοίκων της.

2) Την διαθήκη που την συνέταξε την1η Δεκεμβρίου 1924.

 
1. Αφήνω εις την αγαπητήν μου πατρίδα Πάργαν τας δύο οικίας μου VIA FELLICE VENEZION αριθ. 4 και VIA  ALBERTO BOCARDI αριθ. 5 και μίαν εξοχήν εις GRETTA αριθ. 475 με τους εξής όρους. Δεν πρέπει ποτέ να πωλή-σετε τας άνω οικίας και εξοχήν έως ότου υπάρχει κόσμος, παρά να παίρνετε τα εισοδήματα αυτών και να κάμνητε έρ-γα προς στόλισιν της πόλεως και να τα διατηρείτε πάντοτε καθαρά.
2. Αφήνω 1 ένα εκατομμύριο δραχμάς χαρτίνας να τεθούν εις την Εθνικήν Τράπεζαν της Ελλάδος εις Αθήνας με τοκάμβιον της Λίρας Στερλίνας Αγγλίας 250 δραχμάς η λίρα Στερλίνα και με τον όρο να μην ήθελε ποτέ να πάρουν απότο κεφάλαιον όσον υπάρχει κόσμος, ει μη να παίρνουν τους τόκους δια να καλωπίζουν την πόλιν και να παντρεύουν πτω-χά κορίτσια γνήσια Παργινά και να στέλλουν εις το Εξωτερικόν να σπουδάζουν δύο παιδιά δια Ιατρούς ή και άλλην ε-πιστήμην και δύο κορίτσια πτωχά να τα στέλλετε εις Αθήνας να σπουδάζουν διδασκάλισσαι και να υπηρετούν την πατρίδαδίδοντάς τους τον κατάλληλο μισθόν.
3. Αφήνω εις τους τέσσαρας ανεψιούς μου Δηϊδάμεια, Αγλαΐα και Αναστάσιον Αθανασίου Βασιλάν και Μαρίκαν Κ.Βασιλά εις εν έκαστον Λιρέττας Ιταλικάς χιλίας αρ. 1000, ήτοι το όλον Λιρέττας χαρτίνας τέσσαρας χιλιάδας αρ. 4.000και με αυτό το ποσόν τους αποκλείω.
4. Αφήνω εις την εν Πάργαν κυρίαν Μαρίκαν Π. Μανιάκη
 Λιρέττας Ιταλικάς χαρτίνας τριάκοντα χιλιάδας αρ.30.000 και την οικίαν όπου κατοικεί.
5. Αφήνω εις τον ενταύθα υπάλληλόν μου Giusto GrullichΛιρέττας Ιταλικάς χαρτίνας είκοσι χιλιάδας αρ. 20.000.
6. Αφήνω εις τας δύο αδελφάς του μακαρίτου υπαλλήλου Σπυρίδωνος Σπηλιοπούλου Λιρέττας χαρτίνας επτά χιλιά-δας. αρ. 7.000.
7. Αφήνω εις την ενταύθα Ορθόδοξον Ελληνικήν Κοινότητα Λιρέττας Ιταλικάς χαρτίνας πέντε χιλιάδας αρ. 5.000.
8. Παρακαλώ να πληρώνετε κατ’ έτος εξήκοντα (60) λιρέττας χαρτίνας εις τον άνθρωπον του εν Τεργέστη Νεκρο-ταφείου προς διατήρησιν του περιβολίου του μνημείου του αγαπητού μου αδελφού μου Ευσταθίου, όπου εις αυτό θα βαλ-θώ και εγώ και αυτό είναι κτήμα μου, ηγόρασα το οικόπεδον από την Κοινότητά μας.
9. Πρέπει εις την Πάργαν να συσταθεί μία Επιτροπή από τέσσερα πρόσωπα, να είναι όσον το δυνατόν γνήσιοι Παρ-γινοί και εν πρόσωπον να προεδρεύει να είναι συγγενής μου, έστω μακρινός συγγενής διά νά εργάζονται με ζήλον και προθυμίαν δια το καλόν και πρόοδον της πατρίδος μας όπου πρέπει να την στολίζετε με έργα καλά.
10. Εξαίρεσις. Αφήνω κληρονόμον την ανεψιάν μου Μαρίκαν πανδρεμένην με τον Κωστάκην Στύλλου δι όλα τα κτή-ματά μου εις Πάργαν και το μερίδιον του αδελφού μου Γρηγορίου και Ευσταθίου με τον όρον να παίρνει όλα τα εισο-δήματα και τα ενοίκια, όσον ζει και δεν έχει το δικαίωμα να πωλήση κανέν κτήμα καθώς και το χωρίον Τσιφλίκι Σπλάντζακαι μετά τον θάνατόν της να πηγαίνουν όλα εις την αγαπητήν μου πατρίδα Πάργαν.
11. Η Πάργα με όρον όπου δεν έχει το δικαίωμα να πωλεί τα κτήματα όσον υπάρχει κόσμος καθώς και το χωρίον Σπλάντζα παρά να παίρνει τα εισοδήματα και ενοίκια δια να στολίζει την πόλιν.
12. Εξαίρεσις. Αφήνω κληρονόμον τον ανεψιόν μου Αναστάσιον Αθαν. Βασιλάν δια την κατοικίαν μου, όπου κατοι-κώ με όλα τα έπιπλα και ότι είναι μέσα εις την κατοικίαν μου και αφού εκτελεσθούν όλα τα κληροδοτήματα και η κατά-θεσις των χρημάτων εις την εν Αθήναις Εθνικήν Τράπεζαν της Ελλάδος, το υπόλοιπον μένει δια τον ανεψιόν μου Αναστάσιον, καθώς και του Γραφείου μου βιβλία, έπιπλα και λοιπά και τον παρακαλώ να φροντίσει να συνάξει όσα έχωνα λάβω από τους ανταποκριτάς μου.
13. Όταν σας περισσεύουν χρήματα από τα εισοδήματα και ενοίκια και τόκους από την Τράπεζαν να στέλλετε έναπαιδί να σκουδάζει ιατρός και ένα παιδί διά διδάσκαλον και δύο κορίτσια δια διδασκάλισσας και να πανδρεύετε πτωχάκορίτσια γνήσια παργινά δίδοντες την ανάλογον προίκα του τόπου. Παρακαλώ να εκτελέσητε τα άνω κληροδοτήματαόσον τάχιστα.
14. Σας συνιστώ να αναθέσητε την εκτέλεσιν της διαθήκης μου και όλων των κληροδοτημάτων, όπου πρέπει να γί-νουν όλα νομικώς και τακτικά εις τον ενταύθα κύριον Δικηγόρον Γεώργιον Δ. Γεωργιάδην είναι πολύ άξιος και τιμιώτατος.
15. Παρακαλώ να φέρητε το νερό της Ζήβολης εις την πόλιν και να γίνει μία βρύσις απέξω από την εκκλησίαν Ά-γιος Δημήτριος και να θέσετε μίαν πλάκα να φέρει το όνομά μου.
16. Επίσης, πρέπει να κάμητε εν καλόν και εύμορφον Πτωχοκομείον εις μέρος κατάλληλον του τελευταίου συρμούκαι με όλα τα αναγκαία και να είναι αρκετά μεγάλον και να τεθεί το όνομα του αγαπητού μου αδελφού Ευσταθίου Ε. Βασιλά.
17. Να κτίσητε εν Σχολείον εις μέρος κατάλληλον και να φέρει το όνομα του πατρός μου Ευαγγέλου Βασιλά.
18. Να κτίσητε εν Παρθεναγωγείον και να φέρει το όνομα της μητρός μου Δηϊδάμειας Ε. Βασιλά, το γένος Δεσύλλα.
19. Να κτίσετε μίαν Γυμναστικήν, να είναι το κτίριον κατά τον νέον συρμόν με όλα τα εργαλεία της γυμναστικής καινα φέρει το όνομά μου Βασίλειος Ε. Βασιλάς.
20. Να φέρητε εν ωρολόγιον μεγάλον και να κτίσητε εν καμπαναριόν εις μέρος κατάλληλον δια να ακούεται εις ό-λην την πόλιν και να βάλητε μίαν πλάκαν με το όνομά μου, να λέγει «Είναι αφιέρωματου πατριώτου μας Βασιλείου Ε. Βασιλά».
21. Αυτή είναι η Διαθήκη μου και η θέλησίς μου και η τελευταία επιθυμία
 
Τεργέστη τῆ 1 Δεκεμβρίου 1924
(υπογρ.)Βασίλειος Ε. Βασιλάς

 

Δημοσιεύθηκε στην ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΣΗΜΕΡΑ, ΣΧΟΛΕΙΟ. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση