Ενημέρωση γονέων ( ομαλή και υγιής λειτουργία του σχολείου)

Tο σχολείο μας όπως και κάθε σχολική μονάδα είναι ένας οργανισμός παροχής εκπαίδευσης, στόχος της οποίας είναι η ολόπλευρη και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών ώστε, ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή, να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά (Ν. 1566/85, άρθρα 1,2 και 4).
 
Στόχος όλων μας είναι η δημιουργία ενός σχολείου για όλα τα παιδιά, το οποίο όχι μόνο αποδέχεται την ένταξή τους σε αυτό, αλλά και προσαρμόζει τη δομή και τη λειτουργία του για την κάλυψη των αναγκών τους.
 

Κάθε σχολική μονάδα αναπτύσσει το δικό της κλίμα εργασίας επιδιώκοντας, με βάση τον προγραμματισμό και τις ιδιαίτερες συνθήκες, την πραγμάτωση των εξειδικευμένων στόχων, ενθαρρύνοντας την ομαδικότητα, τη συνεργασία και την επικοινωνία μεταξύ όλων των μελών της. Η δημιουργία ενός παιδαγωγικού περιβάλλοντος αποτελεί τη βάση για τη βελτίωση και ανάπτυξη της σχολικής μονάδας. 

Για την καλύτερη λειτουργία των μαθητών θεωρούμε σκόπιμο να σας ενημερώσουμε για θέματα που αφορούν τη λειτουργία του σχολείου μας (δανειστήκαμε το παρακάτω κείμενο από τον συνάδελφο Κ. Μανιταρά)

1. Μετεγγραφές:

Μπορούν να γίνουν μέχρι 31 Μαρτίου. Ο γονέας ή κηδεμόνας του μαθητή υποβάλει αίτηση στο σχολείο που επιθυμεί να μετεγγραφεί ο μαθητής. Ο δ/ντής εκδίδει υπηρεσιακό σημείωμα προς το σχολείο φοίτησης του μαθητή και αν η μετεγγραφή εγκριθεί όλα τα υπόλοιπα γίνονται υπηρεσιακώς.

 2. Ο χωρισμός των τμημάτων γίνεται απολύτως  αλφαβητικά και μέχρι 27 μαθητές ανά τμήμα.

 • Στο  μάθημα της  2ης Ξένης Γλώσσας, γίνεται επιλογή  μεταξύ Γερμανικών, Γαλλικών, Ιταλικών και Ισπανικών. Η σύσταση του τμήματος δεν γίνεται πάντα.

3. Χαρακτηρισμός φοίτησης:  (Γυμνάσιο)

Α. Η φοίτηση του μαθητή θεωρείται επαρκής (γίνεται δεκτός στις ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις του Μαΐου – Ιουνίου), όταν έχει:

 • Μέχρι 64 αδικαιολόγητες απουσίες.
 • Μέχρι 114 συνολικά απουσίες, από τις οποίες οι μέχρι 64 θα είναι αδικαιολόγητες.
 • Μέχρι 164 συνολικά απουσίες ,από τις οποίες οι μέχρι 64 θα είναι αδικαιολόγητες και ο Μ.Ο. των τριών τριμήνων είναι 15 και η διαγωγή Α.

Β. Η φοίτηση του μαθητή θεωρείται ελλιπής (παραπέμπεται σε ολική εξέταση το Σεπτέμβριο), όταν :

 • Έχει απουσίες  από 114  μέχρι 164,  από τις οποίες οι μέχρι 64 θα είναι αδικαιολόγητες.
 • Έχει απουσίες  από 164  μέχρι 214  από τις οποίες οι μέχρι 64 θα είναι αδικαιολόγητες και ο Μ.Ο. των τριών τριμήνων είναι 15 και η διαγωγή Α.

Γ. Η φοίτηση του μαθητή θεωρείται ανεπαρκής (επαναλαμβάνουν την τάξη), όταν:

 • Έχει περισσότερες από 64 αδικαιολόγητες απουσίες.
 • Δεν ισχύει κανένα από τα παραπάνω.

Δ. Για την τακτική φοίτηση του μαθητή ευθύνεται εξ ολοκλήρου ο κηδεμόνας του, ο οποίος οφείλει:  (Αρ.25 του Π.Δ.104/79)

 • Να δικαιολογεί τις απουσίες μέσα σε 10 ημέρες από την επιστροφή του μαθητή:

Α) με ειδικό έντυπο-αίτηση για  απουσίες μιας ή δύο συνεχόμενων ημερών. Οι μέρες αυτές δεν μπορεί να είναι αθροιστικά για όλο το έτος περισσότερες από δέκα (10).

Β) με ειδικό έντυπο-αίτηση και ιατρική βεβαίωση για περισσότερες των δύο ημερών.

 • Να ενημερώνεται από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό του τμήματος για την τακτική φοίτηση του μαθητή.
 • Όταν λάβει το ειδικό ενημερωτικό σημείωμα ότι ο μαθητής ξεπέρασε τις 30 απουσίες να προσέρχεται στο σχολείο για επιπλέον ενημέρωση.

 ΠΡΟΣΟΧΗ!

Οι μαθητές μόνοι τους, ελεύθερα προσέρχονται και αποχωρούν από το σχολείο.  Υπάρχει ενδεχόμενο να απουσιάσουν σε ενδιάμεσες διδακτικές ώρες. Αυτό θα γίνει μόνο με την άδεια του Διευθυντή του Σχολείου και σε κάθε άλλη περίπτωση η απουσία δεν δικαιολογείται και δεν είναι σύννομη.

Ο Δ/ντής του σχολείου, συνεπικουρούμενος από τους εκπαιδευτικούς και κατά προσωπική εκτίμηση μπορεί να ενημερώσει  προσωπικά ή τηλεφωνικά ή με υπηρεσιακό σημείωμα.

 4. Αξιολόγηση μαθητών.

Η αξιολόγηση του μαθητή είναι μία συνεχής παιδαγωγική διαδικασία. Παρακολουθείται η πορεία μάθησης, προσδιορίζονται τα αποτελέσματα της και εκτιμώνται διάφορα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του μαθητή που σχετίζονται με το έργο του σχολείου.  Κύριος στόχος της είναι η συνεχής βελτίωση της διδασκαλίας, της γενικότερης λειτουργίας του σχολείου, καθώς και η συνεχής ενημέρωση εκπαιδευτικών και κηδεμόνων για τα αποτελέσματα των προσπαθειών τους. Έτσι επιτυγχάνονται τα καλύτερα δυνατά μαθησιακά αποτελέσματα.

Η αξιολόγηση του μαθητή στο  Γυμνάσιο προκύπτει από:

— Την προφορική βαθμολογία σε 3 διδακτικά τρίμηνα,

 • 1ο από 11/9  μέχρι 30/11
 • 2ο από 1/12 μέχρι 28/2
 • 3ο από 1/3 – 20/5,  όπου λαμβάνουμε υπόψη:

α) την καθημερινή προφορική εξέταση,
β) τις ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ),
γ) τις ωριαίες γραπτές δοκιμασίες, χωρίς προειδοποίηση. Γίνονται  ανά μία κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων τριμήνων, καλύπτουν την ύλη ευρύτερης διδακτικής ενότητας, υπό τον όρο ότι προηγήθηκε κατά το προηγούμενο μάθημα σχετική ανακεφαλαίωση,
δ) τις εργασίες, στο σχολείο και στο σπίτι,
ε) τις συνθετικές δημιουργικές εργασίες.

— Την γραπτή βαθμολογία στις ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις Μαΐου – Ιουνίου στα 3/5 = 60% ύλης που δεν μπορεί να είναι λιγότερη από το μισό (1/2) της προβλεπόμενης.

 5. Βαθμός ετήσιας επίδοσης κατά μάθημα (Π.Δ. 409/1994 ΦΕΚ 226 τ. Β΄ )

Ο ετήσιος βαθμός, σε κάθε μάθημα, στο οποίο γίνεται γραπτή ανακεφαλαιωτική εξέταση, λογίζεται ως το 1/4 του αθροίσματος που προκύπτει εκ των  τριών τριμηνιαίων βαθμών και του βαθμού των γραπτών εξετάσεων Μαΐου-Ιουνίου. Ενώ όταν δεν προβλέπεται γραπτή δοκιμασία το 1/3 του αθροίσματος των τριών τριμηνιαίων βαθμών.

Για τους μαθητές που παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 429/1991.

 6. Σχολικές δραστηριότητες.

Στο σχολείο πραγματοποιούνται προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων όπως, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας,  Πολιτιστικών και Αθλητικών δραστηριοτήτων, στα οποία η συμμετοχή είναι προαιρετική και εκτός ωρολογίου διδακτικού προγράμματος.

 7. Μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως: δυσλεξία, (μόνιμη ή προσωρινή)  μετά από επίσημη γνωμάτευση του αρμόδιου οργάνου έχουν τη δυνατότητα της προφορικής εξέτασης.

8.  Ποινές.

Στις περιπτώσεις που η συμπεριφορά των μαθητών παρεκκλίνει από την προσήκουσα, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 3 του Π.Δ. 104/79 (ΦΕΚ 23 Α΄)  επιβάλλονται οι κυρώσεις:

α/α Κυρώσεις Επιβάλλονται
1 Παρατήρηση Διδάσκοντα ή Δ/ντή
2 Επίπληξη
3 Ωριαία αποβολή
4 Αποβολή μέχρι 3 ημέρες Δ/ντή
5 Αποβολή μέχρι 5 ημέρες Συμβούλιο (διδασκόντων στην τάξη &  Δ/ντής)
6 Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος ολομέλεια του συλλόγου διδασκόντων

9.  Κινητά τηλέφωνα. (Γ2/132328/07-12-2006 / ΥΠ.Ε.Π.Θ. )

Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου. Κάθε παρέκκλιση αποτελεί αντικείμενο παιδαγωγικού ελέγχου και αντιμετωπίζεται με τις προβλεπόμενες στο Π.Δ. 104/1979 (ΦΕΚ 23 Α΄) σχολικές κυρώσεις.

10. Κάπνισμα.

 • Το κάπνισμα απαγορεύεται αυστηρά από όλους,  σε όλους τους χώρους του σχολείου.
 • Στην περίπτωση που κάποιος μαθητής δεν συμμορφώνεται θα ακολουθείται η διαδικασία των ανωτέρω ποινών.

 Ο ρόλος της επικοινωνίας μεταξύ γονέων και σχολικής μονάδας είναι σημαντικός και καθοριστικός στη δημιουργία ενός σχολικού κλίματος που να ευνοεί τη διδασκαλία, τη μάθηση, τη διαμόρφωση πνεύματος αλληλεγγύης, συνεργασίας και την επίτευξη περισσότερων ουσιαστικών αποτελεσμάτων στον τομέα της αγωγής των μαθητών.

Σας καλούμε να επισκέπτεστε το blog μας, αλλά και το σχολείο. Θέλουμε την παρουσία σας και τις προτάσεις σας.

 

 

Δημοσιεύθηκε στην ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση