ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Όσοι -ες έχουν τα απαιτούμνα προσόντα που ορίζει η προκήρυξη ω προσόντα και επιθυμούν τη συμμετοχή τους στις ΠΚΕ για μια ή περισσότερες Σχολές, πρέπει αφενός να δηλώσουν αυτές στο Μηχανογραφικό Δελτίο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και αφετέρου να υποβάλουν απευθείας ή με συστημένη επιστολή το αργότερο μέχρι

30 Μαρτίου 2012 (ευανάγνωστη ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας, δημοσίας ή ιδιωτικής), μια πλήρη σειρά δικαιολογητικών που αναγράφονται στις παραγράφους 1 και 2 του Παραρτήματος «ΣΤ» ΜΟΝΟ στη Σχολή πρώτης προτίμησής τους ή στη ΔΑΕ αν αυτή είναι Σχολή της Πολεμικής Αεροπορίας. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής.
Οι υποψήφιοι της ειδικής κατηγορίας Έλληνες -ίδες του Εξωτερικού υποβάλλουν το αργότερο μέχρι 04 Μαΐου 2012, με την ίδια διαδικασία τα δικαιολογητικά τους,
όπως αυτά αναγράφονται στο Παράρτημα “Ε” της παρούσας Προκηρύξεως,
ΜΟΝΟ στη ΔΑΕ/Α7 (ανεξάρτητα από τη Σχολή 1ης προτίμησης).
Οι υποψήφιοι -ες που θα γίνουν δεκτοί μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, θα ενημερωθούν την 17 Μαΐου 2012 και οι Έλληνες –ίδες Εξωτερικού την 25 Μαΐου 2012, με δική τους ευθύνη από την ιστοσελίδα της Σχολής πρώτης προτίμησης ή τη ΔΑΕ, για το πρόγραμμα των ΠΚΕ (ψυχομετρικών, υγειονομικών, αθλητικών), τον τόπο και το χρόνο παρουσιάσεως.
Ο αριθμός των υποψήφιων που θα εισαχθούν στις Στρατιωτικές
Σχόλες των Ενόπλων Δυνάμεων, θα ανακοινωθεί μετά την υπογραφή και
δημοσίευση της Κοινής Απόφασης των Υπουργείων Άμυνας, Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Προστασίας του Πολίτη και Οικονομικών.
2. Επισημαίνεται ότι στα ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ από το ακαδημαϊκό έτος 2008 –
2009, βάσει του Ν. 3648/2008, ΦΕΚ 38/Α΄, δεν είναι πλέον δυνατή η εισαγωγή υποψηφίων ως επιλαχόντων για πλήρωση τυχόν κενών θέσεων, οι οποίες δημιουργούνται λόγω μη παρουσιάσεως, παραιτήσεως ή απομακρύνσεως των υποψηφίων που έχουν κριθεί εισακτέοι στις Σχολές αυτές, βάσει των αποτελεσμάτων που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Ετικέτες: