ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2018-2019

ΕΔΕΑΥ (Ειδικές Διαγνωστικές Επιτροπές Αξιολόγησης Υποστήριξης)

Είναι ένας θεσμός που έχει ως στόχο τη διεπιστημονική ενίσχυση της σχολικής μονάδας και των εκπαιδευτικών με την ανάπτυξη πρακτικών υποστήριξης. Ο στόχος του προσωπικού της ΕΔΕΑΥ είναι η ανάπτυξη ενός σχολείου για όλους τους μαθητές χωρίς διακρίσεις και η υποστήριξη του σχολείου στην αντιμετώπιση και επίλυση των προβλημάτων στην εκπαίδευση.

ΣΥΣΤΑΣΗ  ΕΔΕΑΥ

Οι ΕΔΕΑΥ συγκροτούνται από το διευθυντή της ΣΜΕΑΕ, ο οποίος τελεί χρέη Συντονιστή σύμφωνα με αυτά που προβλέπονται στο άρθρο 39 του Ν. 4115/2013.

Κάθε ΕΔΕΑΥ αποτελείται από:

α) Το/τη διευθυντή/ ντρια της Σχολικής Μονάδας που τελεί χρέη Προέδρου με αναπληρωτή το νόμιμο αναπληρωτή του στα καθήκοντά του ως διευθυντή,

β) Τους/τις Εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής της Σχολικής Μονάδας, σύμφωνα με την παράγραφο ββ του άρθρο 39 του Ν. 4115/2013.

γ) Τον/την Ψυχολόγο σύμφωνα με την παράγραφο γγ του άρθρο 39 του Ν. 4115/2013.

 δ) Τον/την Κοινωνικό Λειτουργό, σύμφωνα με την παράγραφο δδ του άρθρου 39 του Ν. 4115/2013.

Στις συνεδριάσεις της ΕΔΕΑΥ μπορεί να καλείται και ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός του τμήματος στο οποίο φοιτά ο μαθητής που έχει ανάγκη υποστήριξης.

Η ΕΔΕΑΥ έχει τις εξής αρμοδιότητες:

(α) διενεργεί αξιολόγηση για τη διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών του/της μαθητή/τριας,

(β) διαμορφώνει πρόγραμμα διαφοροποιημένης διδασκαλίας για μαθητές με διαπιστωμένη δυσκολία μάθησης ή/και συμπεριφοράς,

 (γ) πραγματοποιεί συνεργατική διεπιστημονική αντιμέτωπη των δυσκολιών του/της μαθητή/τριας μέσα στη σχολική τάξη με τους πόρους που είναι διαθέσιμοι στο σχολείο, στο σπίτι και στην κοινότητα για επιπρόσθετες παρεμβάσεις και παραπέμπει μαθητές που χρειάζονται υποστήριξη σε ειδικές δημόσιες Υπηρεσίες (βλ. ΚΕΣΥ, Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο, Κέντρα Ψυχικής Υγιεινής κ.α.).

Οι ενέργειες και εισηγήσεις της ΕΔΕΑΥ έχουν εκπαιδευτικό προσανατολισμό. Αποσκοπούν στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών με εκπαιδευτικές ανάγκες και στη βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους.

Η διαγνωστική αξιολόγηση περιλαμβάνει:

 (α) τη συγκέντρωση των αναγκαίων πληροφοριών από το κοινωνικό/οικογενειακό περιβάλλον,

(β) τη χορήγηση δοκιμασιών για τον εντοπισμό των εκπαιδευτικών, ψυχολογικών και κοινωνικών αναγκών του/της μαθητή/τριας, συμπεριλαμβανομένης της παρατήρησης στην τάξη και της καταγραφής παρατηρήσεων από τον/την υπεύθυνο/η της τάξης εκπαιδευτικό, και

(γ) την παρακολούθηση της πορείας του/της μαθητή/τριας με συναντήσεις συνεργασίας με τους γονείς και το εμπλεκόμενο προσωπικό.