ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2016-2017

Η ΕΔΕΑΥ λειτουργεί στο 1ο Γυμνάσιο κάθε Πέμπτη 8.30πμ- 13.15μμ και μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2016-2017  και δέχεται αιτήματα που αφορούν: 1)μαθησιακές δυσκολίες   2)ψυχοσυναισθηματικά προβλήματα  3)ψυχοκοινωνικά προβλήματα  4)θέματα κοινωνικοποίησης. Τα αιτήματα μπορούν να γίνουν από την οικογένεια, από τους εκπαιδευτικούς και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση  παρατηρούνται αιτήματα και από τους ίδιους τους εφήβους. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των μελών (ψυχολόγου και κοινωνικής λειτουργού  )της ΕΔΕΑΥ  του σχολείου μας φαίνονται  αναλυτικά παρακάτω:

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΕΔΕΑΥ

   Ο/Η Ψυχολόγος, μέλος της ΕΔΕΑΥ, φροντίζει για την  εφαρμογή των αρχών της ψυχολογίας στην εκπαίδευση και την υλοποίηση των στόχων για την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας.

Εργάζεται στο επίπεδο ολόκληρου του σχολείου σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο, με το ίδιο το παιδί, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς ανάλογα με τις εκάστοτε διαπιστωμένες ψυχολογικές ανάγκες και όπου θεωρείται αναγκαίο, σε συνεργασία με άλλους ειδικούς επαγγελματίες ή σχετικούς φορείς στο περιβάλλον του σχολείου.  Συνεργάζεται με τα άλλα μέλη της ΕΔΕΑΥ για τη σύνταξη του Ατομικού Προγράμματος Διεπιστημονικής  και Διαφοροποιημένης Υποστήριξης του κάθε μαθητή.

 Επίσης αξιολογεί τις ψυχολογικές ανάγκες των μαθητών, εκτιμά το συναισθηματικό και το νοητικό προφίλ τους χρησιμοποιώντας επιστημονικές μεθόδους (τυπικές δοκιμασίες και διαγνώσεις, κλινική παρατήρηση)

Ενημερώνει συστηματικά τον ατομικό φάκελο του μαθητή που τηρείται στο αρχείο του σχολείου με την ψυχολογική αξιολόγηση η οποία μπορεί να περιλαμβάνει:

α. συγκέντρωση των δεδομένων που αφορούν το μαθητή, βάσει συγκεκριμένων ψυχολογικών διαγνωστικών κριτηρίων και τυποποιημένων δοκιμασιών,

β. περιγραφή των δυνατοτήτων και των δυσκολιών που αντιμετωπίζει στους ανάλογους τομείς,

γ. περιγραφή της συμπεριφοράς του μαθητή  μέσα και έξω από το οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον,

δ. περιγραφή των αντιδράσεων του οικογενειακού και του σχολικού περιβάλλοντος ως προς το πρόβλημα του εκάστοτε μαθητή

Για τη συγκέντρωση στοιχείων που απαρτίζουν την ψυχολογική έκθεση απαιτούνται:

α) ατομικές συνεντεύξεις και συνεργασία με το μαθητή αλλά και με το γονέα

β) συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και

 γ)διεξαγωγή δοκιμασιών και συστηματική καταγραφή των στοιχείων  που παρατηρούνται κατά τη διάρκεια των συνεδριών.

Μετά την αξιολόγηση ακολουθεί η παρέμβαση:

Ο ψυχολόγος παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης στο μαθητή, σε μέλη της οικογένειας σύμφωνα με το Ατομικό Πρόγραμμα Υποστήριξης και Διαφοροποίησης. Προετοιμάζει σύμφωνα με τις συναισθηματικές τους ανάγκες τους μαθητές για κάθε μετάβαση.  Επιπροσθέτως εφαρμόζει προγράμματα κατά άτομο ή σε όλη την τάξη του μαθητή που προάγουν  την αυτό−εκτίμηση, την ανοχή στο διαφορετικό, την αλληλεγγύη, την ικανότητα διαχείρισης του άγχους και των συγκρούσεων. Διοργανώνει και συντονίζει προγράμματα επιμόρφωσης για θέματα ψυχολογικής  υγείας για μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Και τέλος συνεργάζεται με τα άλλα μέλη της ΕΔΕΑΥ σε θέματα ενδοσχολικής επιμόρφωσης και σχολής γονέων.

 Η Ψυχολόγος της ΕΔΕΑΥ του 1ου Γυμνασίου Νάξου

ΤΣΙΛΙΜΑΓΚΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ   ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΔΕΑΥ

     Αναλυτικότερα ,  οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του κοινωνικού στις σχολικές μονάδες αφορούν στα παρακάτω:

     Ο Κοινωνικός Λειτουργός στο χώρο του σχολείου συμβάλλει σημαντικά σε συνεργασία με τη σχολική κοινότητα στη διαμόρφωση θετικού σχολικού κλίματος.

     Ενεργεί συμβουλευτικά στις ατομικές , κοινωνικές και συναισθηματικές ανάγκες του μαθητή .

     Αξιολογεί τη λειτουργικότητα του μαθητή στο σχολείο , στο σπίτι και στην κοινότητα καθώς και τους παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν αρνητικά την φοίτησή του στο σχολείο , ενώ συγχρόνως αξιολογεί τα δυνατά του σημεία .

     Παρέχει συμβουλευτική σε άτομα (μαθητές – εκπαιδευτικούς – γονείς ) ή ομάδες ( μαθητών – εκπαιδευτικών – γονέων ) χρησιμοποιώντας επαγγελματικές τεχνικές που γνωρίζει .

     Συνεργάζεται με την κοινότητα και φορείς δημιουργώντας δίκτυα συνεργασίας προς όφελος του μαθητή και της σχολικής κοινότητας .

     Παρεμβαίνει σε καταστάσεις κρίσης όταν αυτές συμβαίνουν στο σχολείο .

     Προτείνει κατάλληλες  λύσεις όταν παρουσιάζονται σε μαθητές προβλήματα συναισθηματικής φύσης , ή προβλήματα συμπεριφοράς.

     Συνεργάζεται με υπηρεσίες – φορείς της κοινότητας και συντονίζει τις κοινές προσπάθειες προς όφελος των μαθητών και του σχολείου.

     Συμμετέχει ενεργά σε διεπιστημονικές ομάδες .

     Διασφαλίζει απολύτως το απόρρητο των όποιων παρεμβάσεων .

     Προωθεί τη συνεργασία σχολείου – οικογένειας .

      Τηρεί τον Κώδικα Δεοντολογίας που διέπει την επιστήμη της Κοινωνικής Εργασίας .

     Ενισχύει την επαγγελματική ικανότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού.

     Καλλιεργεί τη διασύνδεση μαθητή – σχολείου – οικογένειας – και κοινότητας .

     Μεγιστοποιεί την πρόσβαση των μαθητών στο σχολείο αποτρέποντας τη σχολική διαρροή .

     Παρέχει συμβουλευτική και υποστήριξη στα μέλη της σχολικής κοινότητας .

     Καλλιεργεί τη διεπιστημονική συνεργασία.

     Σχεδιάζει προγράμματα πρόληψης ή παρέμβασης .

     Συντάσσει εκθέσεις για θέματα της αρμοδιότητάς τους , όταν ζητηθεί από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και τις παραδίδει στο Διευθυντή για τη διεκπεραίωσή τους .

     Εν κατακλείδι, η τοποθέτηση και ο ρόλος ενός κοινωνικού λειτουργού στις σχολικές μονάδες αποτελεί μία πρωτοποριακή ενδεχομένως κίνηση στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Ο κοινωνικός λειτουργός καλείται να ενισχύει  και προμηθεύει  κάθε μαθητή με επιθυμητούς και ανθεκτικούς  μηχανισμούς άμυνας, ώστε  μέσα από κάθε δυσκολία που παρουσιάζεται στο απαιτητικό -και μοναχικό πολλές φορές- μονοπάτι προς την ενηλικίωση , να καταφέρνει να συλλέγει τις μικρές και πολύτιμες διαμαντόπετρες  που κρύβονται μέσα του  . . .

 Η Κοινωνική Λειτουργός της ΕΔΕΑΥ του 1ου Γυμνασίου Νάξου

Ιωάννα Λιζάρδου