Εθνικές Εξετάσεις Διαγνωστικού Χαρακτήρα στο 1ο Γυμνάσιο Νάξου

λήψης 1

Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής για την αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης στη χώρα μας, θεσμοθετήθηκε, για πρώτη φορά στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, με τον νόμο 4823/2021, η «διεξαγωγή εθνικών εξετάσεων διαγνωστικού χαρακτήρα» για τα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών στην Στ’ τάξη του Δημοτικού και στην Γ’ τάξη του Γυμνασίου. Οι εν λόγω εξετάσεις διεξήχθησαν στην πιλοτική τους μορφή στις 18 Μαΐου 2022, σε στρωματοποιημένο δείγμα 300 Δημοτικών Σχολείων και 300 Γυμνασίων.
Σκοπός των διαγνωστικών εξετάσεων είναι:
• η εξαγωγή πορισμάτων, σχετικά με την πορεία υλοποίησης των Προγραμμάτων Σπουδών και τον βαθμό επίτευξης των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων σε εθνικό επίπεδο, καθώς και
• η διαμόρφωση βελτιωτικών παρεμβάσεων στα Προγράμματα Σπουδών, στο εκπαιδευτικό υλικό, στις προσεγγίσεις διδασκαλίας και μάθησης, στις πρακτικές συμπεριληπτικής/αντισταθμιστικής εκπαίδευσης και, στην ανάπτυξη επιμορφωτικών δράσεων εστιασμένων στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές.
Ανάμεσα στα 300 Γυμνάσια επελέγη και το σχολείο μας, όπου την Τετάρτη 18/05/2022, συμμετείχε στις Εθνικές Εξετάσεις Διαγνωστικού Χαρακτήρα για τους μαθητές της Γ Γυμνασίου , σχολικού έτους 2021-2022.
Στις εξετάσεις αυτές συμμετείχαν οι μαθητές των τμημάτων Γ2 και Γ4 και έλαβαν χώρα από τις ώρες 9.00 – 11.30. Οι εξετάσεις διήρκησαν συνολικά 150΄ και πραγματοποιήθηκαν ως εξής (με τη σειρά που αναφέρονται):
60΄ η εξέταση στη Νεοελληνική Γλώσσα
10΄ διάλειμμα
60΄ η εξέταση στα Μαθηματικά
20΄ η συμπλήρωση των κοινωνικοδημογραφικών στοιχείων
Οι μαθητές/-τριες σημείωσαν τις απαντήσεις τους σε ξεχωριστό ανώνυμο απαντητικό δελτίο και αξίζει να σημειώσουμε ότι δεν συνεκτιμώνται από τους/τις εκπαιδευτικούς κατά την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών/τριών στα συγκεκριμένα μαθήματα.