Ιατρικά Δικαιολογητικά

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α, Φ.6/304/75662/Γ1 (Φ.Ε.Κ. 1296 τ. Β΄ 21.05.2014) καθιερώνεται το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ) ως ιατρικό πιστοποιητικό παρακολούθησης της υγείας των μαθητών/μαθητριών κατά τη διάρκεια φοίτησης αυτών στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Σύμφωνα με την υπ. αρ. αποφ. Φ.6/304/75662/Γ1(Φ.Ε.Κ. 1296 τ. Β΄ 21.05.2014) το Α.Δ.Υ.Μ. είναι απαραίτητο για τη…Συνέχεια ανάγνωσης Ιατρικά Δικαιολογητικά

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση