Απουσίες μαθητών


Κατά την κείμενη νομοθεσία, σχετικά με τις απουσίες των μαθητών/τριών, ισχύουν βασικά τα εξής:

α) Σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση 10645/ΓΔ4/22-1-2018 που δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 120/23-1-2018 η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής ή ανεπαρκής με βάση το γενικό σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Καταργείται δηλαδή η διάκριση των απουσιών σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας, εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις 114. Εάν τις υπερβαίνει, η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής και ο/η μαθητής/τρια είναι υποχρεωμένος/η να επαναλάβει τη φοίτησή του/της στην ίδια τάξη. Ο χαρακτηρισμός της φοίτησης γίνεται σε ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών την τελευταία ημέρα των μαθημάτων πριν την έναρξη των Εξετάσεων.

β) Ο/Η κηδεμόνας κάθε μαθητή/τριας οφείλει να γνωστοποιεί στο σχολείο τους λόγους απουσίας του άμεσα και να προσκομίζει δικαιολογητικά στην περίπτωση που προβλέπεται ο μη υπολογισμός τους κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων φοίτησης (εορτές ετεροδόξων, σοβαρές ασθένειες, συμμετοχή σε επίσημους αγώνες). Ο/Η υπεύθυνος/η καθηγητής/τρια κάθε τμήματος ενημερώνει τηλεφωνικά τους/τις κηδεμόνες για την απουσία των μαθητών/τριών και πληροφορείται τους λόγους της απουσίας τους.

γ) Απουσία μαθητή/τριας από πολιτιστικές ή αθλητικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου θεωρείται απουσία από όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησής τους.

δ) Απουσία μαθητή/τριας από εορταστικές επετειακές εκδηλώσεις του σχολείου θεωρείται απουσία από όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησής τους.

ε) Απουσία μαθητή/τριας από περίπατο χωρίς χρήση μεταφορικού μέσου θεωρείται απουσία από όλα τα ωριαία μαθήματα που προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησής του. Σε περίπτωση που, κατά την πλήρως αιτιολογημένη κρίση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, η συμμετοχή του/της μαθητή/τριας στον περίπατο ήταν εκ των πραγμάτων αδύνατη, οι απουσίες αυτές δεν λαμβάνονται υπόψη στον χαρακτηρισμό φοίτησης. Στις εκδρομές/μετακινήσεις στις οποίες δεν συμμετέχουν οι μαθητές/τριες αλλά και δεν παραμένουν στο σχολείο προκειμένου να παρακολουθήσουν ειδικά διαμορφωμένο ωρολόγιο πρόγραμμα ή δεν συμμετέχουν σε σχολικές δραστηριότητες με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 33120/ΓΔ4/28-2-2017 υπουργική απόφαση, καταχωρίζονται απουσίες.

στ) Η ενημέρωση για τις απουσίες δίνεται στο τέλος του τετραμήνου με τον Έλεγχο προόδου του/της μαθητή/μαθήτριας. Επιπλέον, όταν ο/η μαθητής/μαθήτρια σημειώσει πάνω από 30 απουσίες, ο/η γονέας/κηδεμόνας ενημερώνεται εγγράφως από τον/την υπεύθυνο καθηγητή/καθηγήτρια, όπως και σε κάθε μεταβολή κατά τις 5 πρώτες ημέρες του επόμενου μήνα .

ζ) Οι απουσίες των δύο τετραμήνων αθροίζονται και το άθροισμά τους καταχωρίζεται στα ατομικά δελτία των μαθητών/τριών. Το γενικό σύνολο των απουσιών και τα τυχόν δικαιολογητικά (νοσοκομείο, συμμετοχή σε επίσημους αγώνες, εορτές ετεροδόξων κ.ά.) που έχουν προσκομιστεί αποτελούν τη βάση για τον χαρακτηρισμό φοίτησης των μαθητών/τριών.

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται