Προαγωγή – Απόλυση Μαθητή


Σύμφωνα με το Π.Δ. 126/2016 η διδασκαλία των μαθημάτων στο Γυμνάσιο διεξάγεται σε δύο τετράμηνα: από 11 Σεπτεμβρίου έως 20 Ιανουαρίου και από 21 Ιανουαρίου έως 31 Μαΐου.

Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο κατατάσσονται σε τρεις ομάδες:

Η Ομάδα Α΄ περιλαμβάνει τα μαθήματα: 1) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Γλωσσική Διδασκαλία, Νεοελληνική Λογοτεχνία), 2) Μαθηματικά, 3) Φυσική, 4) Ιστορία. Αυτά εξετάζονται γραπτά τον Ιούνιο, ενώ υπάρχει και η ωριαία γραπτή δοκιμασία στο 1ο τετράμηνο.

Η Ομάδα Β΄ περιλαμβάνει τα μαθήματα: 1) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση), 2) Χημεία, 3) Βιολογία, 4) Γεωλογία-Γεωγραφία, 5) Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, 6) Θρησκευτικά, 7) Αγγλικά, 8) Δεύτερη ξένη γλώσσα, 9) Οικιακή Οικονομία.   Γι’ αυτά υπάρχει ωριαία γραπτή δοκιμασία στο 1ο και το 2ο τετράμηνο. Στο 2ο μπορεί να αντικατασταθεί με Συνθετική Δημιουργική Εργασία.

Η Ομάδα Γ΄ περιλαμβάνει τα μαθήματα: 1) Τεχνολογία-Πληροφορική, 2) Μουσική-Καλλιτεχνικά, 3) Φυσική Αγωγή.

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα ορίζει ποια μαθήματα από τα παραπάνω διδάσκονται σε κάθε τάξη.

Για την αξιολόγηση του/της μαθητή/τριας συνεκτιμώνται η συνολική συμμετοχή του στη μαθησιακή διαδικασία, οι εργασίες που κάνει στο σχολείο ή στο σπίτι, ατομικά ή ομαδικά, οι συνθετικές δημιουργικές εργασίες, οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες, οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ). Οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες μπορούν να είναι μη προειδοποιημένες, αν καλύπτουν την ύλη που διδάχθηκε στο αμέσως προηγούμενο μάθημα, ή προειδοποιημένες αν έπονται μιας ανακεφαλαίωσης και καλύπτουν ευρύτερη διδακτική ενότητα για την οποία έχουν διατεθεί μέχρι 4 διδακτικές ώρες. Δεν μπορούν να υπερβαίνουν τη μια ανά ημέρα και τρεις ανά εβδομάδα. Οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες δεν υπερβαίνουν τις τρεις ανά μάθημα για κάθε τετράμηνο, διαρκούν το πολύ δέκα λεπτά και τα ερωτήματα αναφέρονται στο αμέσως προηγούμενο μάθημα και μπορούν να απαντηθούν εντός του διαθέσιμου χρόνου.

Στα μαθήματα της Ομάδας Α΄ βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι το ένα τρίτο του αθροίσματος των βαθμών του 1ου τετραμήνου, του 2ου τετραμήνου και της γραπτής ανακεφαλαιωτικής εξέτασης. Στα μαθήματα της Ομάδας Β΄ και της Ομάδας Γ΄ βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι ο μέσος όρος των βαθμών του 1ου και 2ου τετραμήνου.

Ο/Η  μαθητής/τρια κρίνεται άξιος/α προαγωγής ή απόλυσης α) όταν έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης 10 β) όταν έχει γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης 13. Οι μαθητές/τριες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αντί του 13 προάγονται ή απολύονται με γενικό μέσο όρο 12.

Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, παραπέμπεται σε επαναληπτική εξέταση στο τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου, μετά από πρόγραμμα υποστηρικτικής διδασκαλίας για τα μαθήματα των Ομάδων Α΄ και Β΄. Η εξέταση είναι προφορική και γραπτή για τα μαθήματα της Ομάδας Α΄ και προφορική για τα μαθήματα των Ομάδων Β΄ και Γ΄ και γίνεται από διμελή Επιτροπή. Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις δεν κριθεί άξιος/α προαγωγής, επαναλαμβάνει την τάξη, ενώ μαθητής/τρια της Γ΄ τάξης προσέρχεται σε επαναληπτικές εξετάσεις τον Σεπτέμβριο, πριν την έναρξη των μαθημάτων ή στις επόμενες εξεταστικές περιόδους.

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται