Αρχική » ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2021-2022 » Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2021 – 2022

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 49
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 23840 41209
FAX: 23840 41209
Email: mail@gym-exapl.pel.sch.gr

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
1. Υ.Α. 79942/ΓΔ4 [ΦΕΚ 2005 Β΄ 31/05/2019]
2. Υ.Α. 13423/ΓΔ4 [ΦΕΚ 291 Β΄ 09/02/2021]

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ……..…………………………………………… σελ. 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ………………………………………………………………………………………………………. σελ. 3
ΕΙΣΑΓΩΓΗ…………………………………….. σελ. 4

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ
Α. Λειτουργία Σχολείου

1. Εγγραφές………………………………………………………………………………………………… σελ. 4
2. Έναρξη – Λήξη μαθημάτων……………………………………………………………………… σελ. 5

3. Ωράριο λειτουργίας…………………………………………………………………………………………… σελ. 5
4.Σχολικό πρόγραμμα…………………………………………………………………………………………….. σελ.5
Β. Σχολική ζωή – Αγωγή μαθητών
Ι. Φοίτηση……………………………………………………………………………………………………………….. σελ.6
ΙΙ. Συμπεριφορά και υποχρεώσεις…………………………………………………………………………… σελ.7
ΙΙΙ. Ενδυμασία – Εμφάνιση……………………………………………………………………………………… σελ.10
ΙV. Πειθαρχία και παιδαγωγικός έλεγχος………………………………………………………………. σελ.10
Γ. Συνεργασία Σχολείου – Γονέων………………………………………………………………………….. σελ.11
Δ. Κανονισμός ……………………………………………………………………………………………………….. σελ.11

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι Εσωτερικοί Κανονισμοί Λειτουργίας των Σχολείων έχουν ως στόχο την εδραίωση της δημοκρατικής οργάνωσης της σχολικής ζωής, της υπευθυνότητας, της αυτοπειθαρχίας και του αλληλοσεβασμού. Αποτελούν προέκταση των Κανονισμών Λειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, στους οποίους αναφέρεται επί λέξει: «Τηρουμένων των παρόντων κανονισμών, ο/η μαθητής/τρια εκτελεί τα μαθητικά του/της καθήκοντα όπως αυτά αναλυτικότερα προβλέπονται από τους εσωτερικούς κανονισμούς του σχολείου».
Το περιεχόμενο των Εσωτερικών Κανονισμών καθορίζει με σαφήνεια τους κανόνες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών της σχολικής μονάδας. Η συνειδητή τήρηση των κανονισμών αυτών διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του σχολείου, που είναι βασικός παράγοντας για τη σχολική επιτυχία.
Επισημαίνεται ότι κανένας Εσωτερικός Κανονισμός δεν αναιρεί την επίσημη Εκπαιδευτική Νομοθεσία και τους Κανονισμούς Λειτουργίας των Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης. Η προσπάθεια είναι να γίνουν περισσότερο κατανοητές κάποιες πρόνοιες των κανονισμών αυτών. Ως εκ τούτου στο παρόν έγγραφο δεν αναπαράγονται όλοι οι κανονισμοί οι οποίοι όμως παραμένουν σε ισχύ.
Ο παρών Κανονισμός επικυρώθηκε με την Πράξη 21η /22- 11 – 2021 του Συλλόγου Διδασκόντων του Γυμνασίου Εξαπλατάνου, και αποτελεί προϊόν διαβούλευσης μεταξύ των εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών του Γυμνασίου Εξαπλατάνου, του Προεδρείου του 15μελούς οικείου σχολείου ειδικότερα, του Αντιδημάρχου Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας κου Δημητρίου Γιάντση καθώς, και του Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου Εξαπλατάνου.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ
Α. Λειτουργία Σχολείου

1. Εγγραφές
Η εγγραφή των μαθητών και μαθητριών για το επόμενο σχολικό έτος γίνεται από τους γονείς ή και τους ασκούντες κατά τις διατάξεις τού Αστικού Κώδικα, τη γονική μέριμνα, πριν από τη λήξη του σχολικού έτους (κατ’ εξαίρεση, για λόγους ανωτέρας βίας, τον μήνα Σεπτέμβριο και μέχρι την έναρξη των μαθημάτων), σε ημερομηνίες που τους γνωστοποιούνται εγκαίρως. Για την εγγραφή απαιτείται: α)Υπεύθυνη Δήλωση και β)φωτοτυπία του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή και Διαβατηρίου. Οι γονείς των οποίων τα παιδιά θα φοιτήσουν στην Α’ τάξη οφείλουν επιπλέον να προσκομίσουν και Ατομικό Δελτίο Υγείας.

2. Έναρξη – Λήξη μαθημάτων:
Το διδακτικό έτος, η έναρξη και η λήξη των μαθημάτων, ορίζεται κάθε χρόνο από το Υπουργείο Παιδείας.

3. Ωράριο λειτουργίας:
Το Γυμνάσιο Εξαπλατάνου όπως και κάθε Δημόσιο Σχολείο, λειτουργεί τις πέντε εργάσιμες μέρες της εβδομάδας. Όταν βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία (έχουν τοποθετηθεί οι καθηγητές όλων των ειδικοτήτων) λειτουργεί δυο ημέρες της εβδομάδας από τις 08.25΄ έως τις 13.00 (εξάωρο) και τρεις ημέρες από τις 08.25 έως και τις 13.45 (επτάωρο)*. Οι ημέρες των αργιών ορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας. Τυχόν προβλέψιμες διαφοροποιήσεις του καθημερινού ωραρίου γνωστοποιούνται εγκαίρως στους γονείς και στους μαθητές από τη Διεύθυνση του Σχολείου.
*Για τη Γ΄τάξη οι ημέρες επτάωρης λειτουργίας είναι τέσσερεις.
4. Σχολικό πρόγραμμα:
Το πρόγραμμα μαθημάτων του Γυμνασίου Εξαπλατάνου περιλαμβάνει όσα προβλέπει το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, ενώ ενισχύεται με εκπαιδευτικές δραστηριότητες (π.χ. Ημερίδες Αθλητισμού και Σταδιοδρομίας).
Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες, τελούν υπό την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας.
Ο προγραμματισμός και η οργάνωση του Σχολικού Προγράμματος και ειδικότερα της διδακτέας ύλης γίνεται με βάση τους νόμους και τις αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας για άρτια παιδεία και εκπαίδευση.
Συμπλήρωμα και απαραίτητη προέκταση και συνέχεια της καθημερινής εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι οι εκπαιδευτικές εξορμήσεις, οι σχολικές εκδρομές, οι επετειακές, μορφωτικές, αθλητικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και τα εκπαιδευτικά προγράμματα.
Στις περιπτώσεις που απαιτείται μετακίνηση των μαθητών με μεταφορικό μέσο, λόγω συμμετοχής τους σε εκπαιδευτικά προγράμματα και δραστηριότητες, είναι αναγκαία η ενυπόγραφη συγκατάθεση του γονέα.
Για ανάρτηση φωτογραφιών ή βίντεο στη σχολική ιστοσελίδα διανέμεται έντυπο γονικής συγκατάθεσης.

Β. Σχολική ζωή – Αγωγή μαθητών

Ι. Φοίτηση / Προσέλευση / Παραμονή στο Σχολείο και αποχώρηση από αυτό

Η έγκαιρη προσέλευση των μαθητών/μαθητριών στο σχολείο καθώς και η τακτική και
ανελλιπής φοίτηση αποτελούν βασικά στοιχεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι μαθητές/μαθήτριες προσέρχονται στο σχολείο πριν την έναρξη των μαθημάτων, ενώ όσοι προσέρχονται με καθυστέρηση παραμένουν στο αίθριο (στεγασμένος χώρος ανάμεσα στις δυο εισόδους του κτιρίου) του σχολείου και εισέρχονται στην τάξη τους την επόμενη διδακτική ώρα.
1. Η φοίτηση των μαθητών/μαθητριών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, είναι δικαίωμα και υποχρέωσή τους. Εάν το σύνολο των απουσιών του/της μαθητή/ μαθήτριας υπερβεί τα οριζόμενα από τον Νόμο όρια , η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής και ο/η μαθητής/ μαθήτρια υποχρεούται να επαναλάβει τη φοίτησή του/της στην ίδια τάξη (άρθρο 28 της Υ.Α. 79942/ΓΔ4 [ΦΕΚ 2005Β΄ 31/05/2019). Για κάθε διδακτική ώρα υπολογίζεται μία απουσία.
2. Οι μαθητές/μαθήτριες είναι υποχρεωμένοι να σέβονται και να τηρούν το ωράριο του καθημερινού προγράμματος, ιδιαίτερα την ώρα έναρξης των μαθημάτων και κάθε άλλης σχολικής εκδήλωσης (εορταστικών εκδηλώσεων, εκπαιδευτικών εξορμήσεων, εκδρομών κ.ά.).
Σε περίπτωση μη έγκαιρης προσέλευσης, οι μαθητές/μαθήτριες προσέρχονται στη Διεύθυνση του Σχολείου, αναφέρουν την αιτία της καθυστέρησης, την οποία οφείλει να επιβεβαιώσει ο γονέας/ ασκών τη γονική μέριμνα και λαμβάνουν ειδικό σημείωμα εισόδου στην τάξη.
3. Δεν υφίσταται η διάκριση των απουσιών σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες. Τόσο το σχολείο, όσο και οι γονείς/ ασκούντες τη γονική μέριμνα των μαθητών/μαθητριών επιβάλλεται να ενημερώνονται άμεσα για κάθε απουσία. Ο υπεύθυνος καθηγητής κάθε τμήματος οφείλει να ενημερώνει τους γονείς/ασκούντες τη γονική μέριμνα για την απουσία των μαθητών/μαθητριών και να πληροφορείται τους λόγους αυτής με κάθε πρόσφορο μέσο (τηλεφώνημα, μήνυμα σταλμένο από λογαριασμό τού Σχολείου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή στο κινητό τηλέφωνο των γονέων/ ασκούντων τη γονική μέριμνα, επιστολή). Σε περίπτωση που μαθητής/μαθήτρια απουσιάσει τρεις συνεχόμενες ημέρες ή υπερβεί τις τριάντα (30) συνολικά απουσίες, ο υπεύθυνος του τμήματος επικοινωνεί άμεσα με τους γονείς/ ασκούντες τη γονική μέριμνα του/της μαθητή/ μαθήτριας και ενημερώνει τη Διεύθυνση του Σχολείου.
4.Οι μαθητές/μαθήτριες δεν επιτρέπεται να αποχωρήσουν από το Σχολείο πριν τη λήξη των μαθημάτων, χωρίς άδεια. Σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη/ειδικός λόγος κάποιος γονέας να παραλάβει το παιδί του πριν από τη λήξη των μαθημάτων, πρέπει να ενημερώσει εγκαίρως τη Διεύθυνση του Σχολείου.
5. Για τη συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, καθώς και στις αθλητικές δραστηριότητες του Σχολείου είναι απαραίτητη η συμπλήρωση Ατομικού Δελτίου Υγείας για τους μαθητές της Α’ τάξης του Γυμνασίου, σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας.
Για να απαλλαγεί ένας/μια μαθητής/μαθήτρια από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής για λόγους υγείας, ο γονέας/ ασκών τη γονική μέριμνά του πρέπει να υποβάλει στο Σχολείο αίτηση απαλλαγής με σχετική ιατρική βεβαίωση εντός πέντε (5) ημερών από την έναρξη των μαθημάτων, ή την εμφάνιση της πάθησης ή την επάνοδο του/της μαθητή/μαθήτριας στο σχολείο μετά την ασθένεια. Επίσης, για την απαλλαγή από κάποιο μάθημα ή κάποιο είδος εξέτασης πρέπει να τηρείται αυστηρά η εκπαιδευτική νομοθεσία (άρθρο 25 της Υ.Α. 79942/ΓΔ4 [ΦΕΚ 2005Β΄ 31/05/2019).

ΙΙ. Συμπεριφορά και υποχρεώσεις

1. Οι μαθητές/μαθήτριες είναι υποχρεωμένοι/νες να σέβονται και να τηρούν το ωράριο του καθημερινού προγράμματος, ιδιαίτερα την ώρα έναρξης των μαθημάτων και κάθε άλλης σχολικής εκδήλωσης (πρωινής προσευχής, εορταστικών εκδηλώσεων, εκπαιδευτικών εξορμήσεων, εκδρομών κ.ά.).

2. Σε περίπτωση απουσίας καθηγητή, οι μαθητές/μαθήτριες παραμένουν στην αίθουσα διδασκαλίας, χωρίς να ενοχλούν τους συμμαθητές τους στις διπλανές αίθουσες.

3. Η αλλαγή αίθουσας για τη διδασκαλία ορισμένων μαθημάτων πρέπει να γίνεται χωρίς αργοπορία. Δεν επιτρέπονται θορυβώδεις και ενοχλητικές συμπεριφορές στους διαδρόμους του Σχολείου κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του.

4. Οι μαθητές/μαθήτριες οφείλουν να συμπεριφέρονται με σεβασμό και ευγένεια προς το εκπαιδευτικό προσωπικό, τους συμμαθητές τους και προς όλα τα πρόσωπα που βοηθούν στο έργο του Σχολείου ( προσωπικό καθαριότητας, εργατοτεχνικό προσωπικό). Η απρεπής συμπεριφορά μαθητή/μαθήτριας, η χειροδικία, η αυτοδικία, η άσκηση λεκτικής, σωματικής ή ψυχολογικής βίας από άτομα ή ομάδες προς άλλους μαθητές/μαθήτριες ελέγχονται αυστηρά, θεωρούνται σοβαρές παρεκκλίσεις από τους κανόνες της σχολικής ζωής και αντιμετωπίζονται αναλόγως και κατά περίπτωση από τη Διεύθυνση του Σχολείου ή από τον Σύλλογο των Διδασκόντων, σύμφωνα με την εκπαιδευτική νομοθεσία.
5. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη συμπεριφορά των μαθητών/μαθητριών κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων για λόγους πρόληψης ατυχημάτων. Οι μαθητές/μαθήτριες υποχρεούνται να παίζουν και να κινούνται στους υποδεικνυόμενους από το Σχολείο τους χώρους. Αυτό επιβάλλεται όχι μόνο για λόγους εύρυθμης λειτουργίας του Σχολείου, αλλά και για λόγους ασφαλείας των μαθητών/μαθητριών. Επίσης, οι μαθητές/μαθήτριες πρέπει να σέβονται τους Κανονισμούς Λειτουργίας των γυμναστηρίων και των γηπέδων.

6. Οι βοηθητικοί χώροι (τουαλέτες) πρέπει να διατηρούνται καθαροί για λόγους υγιεινής.

7. Δεν επιτρέπεται η έξοδος των μαθητών/μαθητριών από το Σχολείο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του. Η αναιτιολόγητη απουσία από διδακτική ώρα ελέγχεται από τη Διεύθυνση του Σχολείου και τον Σύλλογο των Διδασκόντων.

8. Οι μαθητές οφείλουν όχι μόνον να παρακολουθούν και να συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινή διδακτική διαδικασία, αλλά και να μην παρακωλύουν το μάθημα, σεβόμενοι το δικαίωμα των συμμαθητών τους για μάθηση. Οφείλουν να φέρουν μαζί τους μόνον τα βιβλία τους και ό, τι απαιτείται για τη σχολική εργασία τους.
9. Κατά τις εξόδους τους (διδακτικές επισκέψεις, εκδρομές κ.ά.) από το Σχολείο οι μαθητές/μαθήτριες πρέπει να υπακούουν στους συνοδούς εκπαιδευτικούς και να συμπεριφέρονται με ευγένεια και ευπρέπεια. Σε περίπτωση που ένας/μία μαθητής/μαθήτρια επιδεικνύει συμπεριφορά που παραβαίνει τις αρχές του Σχολείου και τις υποδείξεις των συνοδών καθηγητών, του/της επιβάλλονται τα ανάλογα παιδαγωγικά μέτρα, όπως αυτά αναφέρονται παρακάτω (βλ. IV. Πειθαρχία και Παιδαγωγικός Έλεγχος).

10. Είναι αυτονόητο ότι οι μαθητές/μαθήτριες πρέπει να σέβονται τον σχολικό χώρο. Ο σεβασμός προς το φυσικό περιβάλλον, τα περιουσιακά στοιχεία του Σχολείου και την περιουσία των άλλων είναι από τις βασικότερες υποχρεώσεις των μαθητών/μαθητριών.
Γι’ αυτό πρέπει να φροντίζουν να διατηρούν τους χώρους καθαρούς, να μη γράφουν στα θρανία και στους τοίχους, να μην προκαλούν φθορές στα έπιπλα και στο εποπτικό υλικό και να συμβάλλουν στο πρόγραμμα επαναχρησιμοποίησης ή ανακύκλωσης των βιβλίων μετά το πέρας των γραπτών εξετάσεων στο τέλος του σχολικού έτους. Κάθε μαθητής/μαθήτρια είναι υπεύθυνος/η για οποιαδήποτε φθορά προκαλέσει στη σχολική περιουσία και ελέγχεται με την λήψη παιδαγωγικών μέτρων. Παράλληλα, οι γονείς/ ασκούντες τη γονική μέριμνα οφείλουν να αποκαταστήσουν τη ζημιά.

11. Οι μαθητές/μαθήτριες πρέπει να σέβονται τα προσωπικά αντικείμενα των συμμαθητών τους και σε καμία περίπτωση να μην τα χρησιμοποιούν χωρίς την άδειά τους.
12. Απαγορεύεται οι μαθητές/μαθήτριες να χρησιμοποιούν στον σχολικό χώρο ή να έχουν μαζί τους έντυπα και άλλου είδους υλικό που δεν έχει σχέση με την εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και είδη αξίας, μεγάλα χρηματικά ποσά, συσκευές αναπαραγωγής εικόνας ή/και ήχου, ηλεκτρονικά παιχνίδια, αιχμηρά και παντός είδους επικίνδυνα αντικείμενα, όπως και άλλα αντικείμενα που η χρήση τους μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία και τη σωματική ακεραιότητα των μαθητών/μαθητριών.

13. Οι μαθητές/μαθήτριες δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα, συσκευές αναπαραγωγής εικόνας, ήχου ή/και ηλεκτρονικά παιχνίδια. Στην εξαιρετική περίπτωση (λόγοι ανωτέρας βίας) που ο/η μαθητής/μαθήτρια έχει στην κατοχή του/της κινητό τηλέφωνο, υποχρεούται, καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής του/της εντός του σχολικού χώρου, να το έχει εκτός λειτουργίας και να το παραδίδει στη Διεύθυνση του Σχολείου. Κάθε παρέκκλιση από τα ανωτέρω αποτελεί αντικείμενο παιδαγωγικού ελέγχου και αντιμετωπίζεται με τα προβλεπόμενα στην υπ΄αριθμ. Υ.Α. 79942/ΓΔ4 [ΦΕΚ 2005Β΄ 31/05/2019] παιδαγωγικά μέτρα.

14. Οι μαθητές/μαθήτριες εισέρχονται στα εργαστήρια (Φυσικής, Πληροφορικής) μόνο με τη συνοδεία του υπεύθυνου εκπαιδευτικού. Πρέπει να χρησιμοποιούν με ιδιαίτερη προσοχή και υπευθυνότητα τα όργανα, τις συσκευές και τους υπολογιστές, να τηρούν με σχολαστικότητα τις οδηγίες του διδάσκοντος και τους κανόνες ασφαλείας του εργαστηρίου και να μην αντιγράφουν CD, DVD και αρχεία εικόνας ή/και ήχου.

15. Οι μαθητές παροτρύνονται να κάνουν xρήση της Βιβλιοθήκης του Σχολείου για να εξοικειώνονται με το βιβλίο, να αναζητούν πηγές για τη σύνθεση-σύνταξη εργασιών και να εισάγονται σταδιακά στη διαδικασία της έρευνας.

16. Το Σχολείο έχει υποχρέωση να προστατεύει την υγεία των μαθητών, να εφαρμόζει απαρέγκλιτα τα μέτρα κατά της διασποράς της covid 19, και να καταπολεμά με αποφασιστικότητα την απόκτηση βλαπτικών συνηθειών, γι’ αυτό απαγορεύει αυστηρά το κάπνισμα, στους εσωτερικούς και τους εξωτερικούς χώρους του Σχολείου, όπως και σε κάθε άλλη σχολική εκδήλωση εντός και εκτός του Σχολείου, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες της Πολιτείας.

17. Οι μαθητές απαγορεύεται να χρησιμοποιούν την επωνυμία του Γυμνασίου Εξαπλατάνου χωρίς την έγγραφη άδεια της Διευθύντριας του Σχολείου τους σε οποιαδήποτε εκδήλωση εκτός Σχολείου.

18. Οι μαθητές οφείλουν να επιδίδουν στους γονείς/ασκούντες τη γονική μέριμνά τους τις γραπτές ανακοινώσεις του Σχολείου προς ενημέρωσή τους.

19. Βασική μέριμνα του Σχολείου αποτελεί η συνεργασία των Πενταμελών και του Δεκαπενταμελούς Μαθητικού Συμβουλίου, καθώς και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων με το Σχολείο, για την εφαρμογή των αρχών και των κανόνων της σχολικής ζωής, σύμφωνα με την εκπαιδευτική νομοθεσία.

20. Οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τον Κανονισμό του Σχολείου. Τα θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από την Διευθύντρια και τον Σύλλογο των Διδασκόντων, σύμφωνα με τις αρχές της Παιδαγωγικής Επιστήμης και την εκπαιδευτική νομοθεσία.

ΙΙΙ. Ενδυμασία – Εμφάνιση

Για τη συμμετοχή τους στο μάθημα της Γυμναστικής, οι μαθητές θα πρέπει να φορούν αθλητική περιβολή και την επίσημη αθλητική στολή όταν συμμετέχουν σε σχολικές αθλητικές εκδηλώσεις.
Η καθημερινή εμφάνιση των μαθητών πρέπει να είναι απλή, ευπρεπής, καθαρή, ανεπιτήδευτη και οπωσδήποτε συμβατή με τη μαθητική ιδιότητα. Η εμφάνιση των μαθητών είναι φροντίδα των γονέων τους, αποτελεί βασικό στοιχείο της καθημερινής παρουσίας τους στο Σχολείο.

IV. Πειθαρχία και παιδαγωγικός έλεγχος

Στο Σχολείο η κατάκτηση της γνώσης και η αγωγή απαιτούν εκ μέρους κάθε μαθητή τον σεβασμό σε αρχές και κανόνες συμπεριφοράς.
Η σταδιακή προσαρμογή των μαθητών στους κανόνες πειθαρχίας, ως βασική επιδίωξη του Σχολείου, επιβάλλει να χρησιμοποιούνται παιδαγωγικά μέσα και να γίνονται διακριτικές προσωπικές επισημάνσεις.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποιοι μαθητές με πράξεις ή παραλείψεις τους παραβαίνουν τους κανόνες που διέπουν τη σχολική ζωή, παρακωλύουν το έργο του Σχολείου, ή έχουν βλαπτική προς τους συμμαθητές τους συμπεριφορά, τότε είναι αναγκαία η επιβολή παιδαγωγικών μέτρων, σύμφωνα πάντοτε με τη σχολική νομοθεσία και με τις αρχές της Παιδαγωγικής και της Ψυχολογίας.
Τα παιδαγωγικά μέτρα κλιμακώνονται ως εξής: προφορική παρατήρηση, επίπληξη, ωριαία απομάκρυνση από το μάθημα, αποβολή από τα μαθήματα μίας μέρας, αποβολή από τα μαθήματα δύο ημερών και απομάκρυνση από το Σχολείο (αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος). Οι μαθητές/μαθήτριες που αποβάλλονται παραμένουν τις ημέρες της αποβολής στο Σχολείο, οι ώρες απουσίας τους από την τάξη καταχωρίζονται και απασχολούνται με ευθύνη της Διεύθυνσης του Σχολείου.
Η τυχόν επιβολή παιδαγωγικών μέτρων σε μαθητή/τρια συνδέεται με τον χαρακτηρισμό της διαγωγής του/της, η οποία μπορεί να διαβαθμίζεται από «εξαιρετική», «καλή» έως «μεμπτή».
Οι γονείς ενημερώνονται από το Σχολείο για την όποια παρεκκλίνουσα συμπεριφορά των παιδιών τους και την επιβολή παιδαγωγικών μέτρων.
Η συνέπεια στην τήρηση του σχολικού Κανονισμού και των καθιερωμένων από το Υπουργείο Παιδείας κανόνων και η εξαίρετη συμπεριφορά -τόσο η ατομική των μαθητών όσο και η ομαδική των μαθητικών κοινοτήτων- εκτιμούνται αναλόγως και επαινούνται κατά την κρίση του Συλλόγου των Διδασκόντων κάθε Σχολείου.

Γ. Συνεργασία Σχολείου – Γονέων

Το Σχολείο αποδίδει μεγάλη σημασία στην επικοινωνία και την εποικοδομητική συνεργασία με τους γονείς των μαθητών μας και με τον εκλεγμένο Σύλλογό τους, διότι η προσπάθεια του Σχολείου, ιδίως σε θέματα αγωγής και συμπεριφοράς, δεν μπορεί να ευδοκιμήσει χωρίς τη συμπαράσταση και τη βοήθεια της οικογένειας.
Οι γονείς πρέπει να φροντίζουν για τη δημιουργία καλών σχέσεων με το εκπαιδευτικό προσωπικό του Σχολείου και να ανταποκρίνονται στις προσκλήσεις του Σχολείου για κάθε θέμα που αφορά στο παιδί τους. Δεν πρέπει να παραβλέπουν ότι η εμπιστοσύνη του μαθητή στο Σχολείο ενισχύεται και από τη θετική στάση των γονέων προς το Σχολείο και τον δάσκαλο.
Η συμμετοχή των γονέων στις κοινές παιδαγωγικές συναντήσεις γονέων και εκπαιδευτικού προσωπικού που οργανώνονται από το Σχολείο κρίνεται απαραίτητη, ώστε να ενημερώνονται για το παιδαγωγικό έργο του Σχολείου και τη γενικότερη συμπεριφορά των παιδιών τους. Οι ενημερωμένοι γονείς συμβάλλουν θετικά στη διαμόρφωση του σχολικού κλίματος προς όφελος των μαθητών μας.

Οι γονείς πρέπει να λαμβάνουν γνώση και να μελετούν με προσοχή τις ανακοινώσεις και τις οδηγίες που στέλνει το Σχολείο.
Συναντήσεις των γονέων με τη Διεύθυνση και τους διδάσκοντες γίνονται μία φορά την εβδομάδα σε ημέρα και ώρα η οποία ανακοινώνεται με την πλήρη (ολοκλήρωση/σταθεροποίηση των τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών) λειτουργία του σχολείου. Μετά το τέλος τού Α’ τετραμήνου οι γονείς καλούνται στο Σχολείο για να παραλάβουν τους ελέγχους προόδου των μαθητών και να συζητήσουν με τους διδάσκοντες για την εν γένει επίδοση, πρόοδο και διαγωγή των παιδιών τους.
Οι γονείς έχουν εξ ολοκλήρου την ευθύνη της τακτικής και ανελλιπούς φοίτησης των παιδιών τους. Οφείλουν, λοιπόν, να βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με το Σχολείο. Το Σχολείο οφείλει με τη σειρά του να ειδοποιεί εκτάκτως τους γονείς για οποιοδήποτε περιστατικό παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς του παιδιού τους, όπως π.χ. την αναιτιολόγητη απουσία του.
Οι γονείς για οποιοδήποτε αίτημά τους πρέπει να απευθύνονται στη Διεύθυνση του Σχολείου. Σε περίπτωση ανάγκης οι μαθητές μπορούν να επικοινωνούν μαζί τους, με την άδεια της Διεύθυνσης, από το τηλέφωνο του Σχολείου. Οι γονείς υποχρεούνται να τηρούν τα οριζόμενα από τον Κανονισμό αυτό κατά το μέρος που τους αφορά. Τυχόν παραβιάσεις των όρων του παρόντος είναι δυνατόν να επιφέρουν τις από το νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις.

Δ. Κανονισμός

Η τήρηση όλων των κανόνων συμπεριφοράς του παρόντος Κανονισμού από τους μαθητές αποτελεί βασική και απαρέγκλιτη υποχρέωσή τους.
Όλοι οι γονείς των μαθητών δηλώνουν ενυπόγραφα* ότι διάβασαν και αποδέχονται τον Κανονισμό.
* Για το τρέχον σχολικό έτος, λόγω της πανδημίας covid 19, η παρούσα πρόνοια ατονεί.

European Radio Logo
Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση