Εσωτερική αξιολόγηση 2022-2023

Tα αποτελέσματα της εσωτερικής αξιολόγησης που εξάγονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του ν. 4692/2020Λήψη αρχείου