Περιγραφική Αξιολόγηση 2017-2018

Η καθιέρωση της περιγραφικής αξιολόγησης, είναι μία κίνηση προόδου σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που χρόνια τώρα βαθμολογεί αριθμητικά τους μαθητές, μη λαμβάνοντας υπόψη τις όποιες ιδιαιτερότητες, χαρίσματα ή αδυναμίες του κάθε μαθητή ξεχωριστά.
Αποτελεί μια άλλης μορφής αξιολόγηση όπου περιγράφεται και αποτυπώνονται κυρίως οι ικανότητες του μαθητή, με πολλαπλά οφέλη για τον ίδιο, τους εκπαιδευτικούς και το σχολείο.
Ελπίζουμε σε μια ορθολογικότερη ενσωμάτωση της Περιγραφικής αξιολόγησης στο ήδη επιβαρυμένο ωρολόγιο πρόγραμμα των εκπαιδευτικών, ώστε να γίνει αποδοτικότερη.