Στα πλαίσια της «Τήρησης Κανονισμών Πρόβολής και Δημοσιότητας στο πλάισιο των Πράξεων του ΕΣΠΑ» το σχολείο μας αναρτά το επόμενο κείμενο:

Πρόγραμμα Μέτρων Εξατομικευμένης Υποστήριξης Μαθητών με Αναπηρίες ή