Αιτήσεις απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό για το σχ. ετ. 2012-2013 (μόνο)

Δευτέρα, 01 Οκτ 2012

Προθεσμία υποβολής αίτησης : 07 – Οκτ. – 2012 και ώρα 14:00.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αιτήσεις γίνονται δεκτές μόνο ηλεκτρονικά [ http://dipode-aitisi.sch.gr ].

Αιτήσεις εκπρόθεσμες ή αιτήσεις που υποβάλλονται απευθείας στο Υπουργείο Παιδείας θα απορρίπτονται.

Η αίτηση, υπέχει θέση δήλωσης του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 και του άρθρου 3 παρ. 3 του Ν.2690/1999.

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν εντός 3 ημερών μετά την ανακοίνωση της επιλογής τους σύμφωνα με την παράγραφο 4 του συνημμένου εγγράφου (αίτησης).

Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ σε μορφή PDF  :

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο εξωτερικό για το 2012-2013 (μόνο)

.

.

.


Παράταση_εκπ/κών στο εξωτερικό 2012-2013

Δευτέρα, 18 Ιούν 2012

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΤΜΗΜΑ Β΄

Μαρούσι, 8/6/2012,

Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.821/ 815Ε /64485 /Ζ1

Τηλέφωνο :210-344.3836, 2301, 2071, 2746, 2296, 2937, 3093, 2025, 2302, 210-344.2294,

FAX 210-344.2299

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς της περιοχής ευθύνης σας, οι οποίοι επιθυμούν παράταση της απόσπασής τους για το επόμενο σχολικό έτος  2012-2013 και 2013 του Νοτίου Ημισφαιρίου όσον αφορά στα ακόλουθα:

1. α) Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι διανύουν το τρίτο έτος απόσπασης μπορούν  να ζητήσουν με αίτησή τους την παράταση της απόσπασης για δύο ακόμη σχολικά έτη χωρίς επιμίσθιο. Η παράταση γίνεται ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση του οικείου Συντονιστή Εκπαίδευσης σχετικά με τις ανάγκες της Υπηρεσίας και την καταλληλότητα του εκπαιδευτικού (άρθρο 18 παρ.3 του Ν.4027/2011).

Διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις εκείνες που ο εκπαιδευτικός έχει αναλάβει υπηρεσία μετά την 1η Ιανουαρίου και μετά την 1η Μαΐου για τις χώρες του Νοτίου Ημισφαιρίου, το διάστημα μέχρι τη λήξη του αντίστοιχου σχολικού έτους δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της τριετίας.

Κατόπιν τούτου, παρακαλούμε να μας γνωρίσετε ποιοι εκπαιδευτικοί εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή, αναφέροντας συγχρόνως την ημερομηνία ανάληψης της υπηρεσίας τους.

β) Οι εκπαιδευτικοί των οποίων η τριετία έληξε κατά το σχολικό έτος 2010-2011 και η απόσπασή τους παρατάθηκε για ένα  σχολικό έτος 2011-2012 με επιμίσθιο,  μπορούν  να ζητήσουν με αίτησή τους την παράταση της απόσπασης για ένα ακόμη σχολικό  έτος χωρίς επιμίσθιο. Η παράταση γίνεται ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση του οικείου Συντονιστή Εκπαίδευσης σχετικά με τις ανάγκες της Υπηρεσίας και την καταλληλότητα του εκπαιδευτικού (άρθρο 18 παρ.3 του Ν.4027/2011).

γ) Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι διανύουν το πέμπτο έτος απόσπασης μπορούν  να ζητήσουν με αίτησή τους την παράταση της απόσπασης για ένα ακόμη σχολικό έτος χωρίς επιμίσθιο. Η παράταση γίνεται όταν είναι αδύνατη η αντικατάσταση του αποσπασμένου, ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση του οικείου Συντονιστή Εκπαίδευσης σχετικά με τις ανάγκες της Υπηρεσίας και την καταλληλότητα του εκπαιδευτικού και δεν μπορεί να παραταθεί περαιτέρω ή να ανανεωθεί (άρθρο 18 παρ.3 του Ν.4027/2011).

δ) Εκπαιδευτικοί οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 23 του Ν. 2413/1996 (γάμος και εγκατάσταση συζύγου στο εξωτερικό πριν από τις 17/6/96) καθώς και εκπαιδευτικοί που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 47 παρ. 19β του Ν.3848/2010, μπορούν να ζητήσουν την ανανέωση της απόσπασής τους για το σχολικό έτος 2012-2013 .  Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από τα οποία θα αποδεικνύεται η συνδρομή των προϋποθέσεων αυτών. (Π.χ. ληξιαρχική πράξη γάμου, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, βεβαίωση Προξενικών αρχών ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για όλα τα έτη εργασίας από το 1996 και μετά, με την οποία θα βεβαιώνεται η καταβολή εισφορών για συνταξιοδότηση ή βεβαίωση από την οικεία εφορία ότι υποβάλλεται φορολογική δήλωση και γενικά οποιοδήποτε άλλο επίσημο δικαιολογητικό, από το οποίο θα αποδεικνύεται το μόνιμο της εγκατάστασης, καθώς επίσης βεβαίωση από την αρμόδια Διεύθυνση του εκπαιδευτικού, όπου απαιτείται κατά περίπτωση, αν έχει συμπληρώσει ή όχι τον απαιτούμενο κατώτερο χρόνο υπηρεσίας για την απονομή σύνταξης από το Δημόσιο Ταμείο.)

Διευκρινίζεται ότι η μόνιμη εγκατάσταση του/της συζύγου στην αλλοδαπή (όπως θα αποδεικνύεται από τα σχετικά έγγραφα)  πρέπει να προηγείται της απόσπασης του/της εκπ/κού.

Σημειωτέον ότι τα ξενόγλωσσα έγγραφα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται και από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.

Το ίδιο ισχύει και για τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι διανύουν το 5° έτος απόσπασης και εμπίπτουν στις ανωτέρω διατάξεις.

Σημειώνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με παράταση πέραν της 5ετίας, για λόγους μόνιμης εγκατάστασης συζύγου στο εξωτερικό, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις τίθενται σε κάθε περίπτωση στη διάθεση του οικείου Συντονιστή Εκπ/σης και δεν έχουν δικαίωμα να συνάπτουν σε καμία περίπτωση μονομερώς σύμβαση εργασίας με ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα του εξωτερικού.

ε) Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι αποσπάστηκαν για το τρέχον σχολικό έτος με βάση τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 18 του Ν. 4027/2011, μπορούν να ζητήσουν την ανανέωση της απόσπασής τους για το επόμενο  σχολικό έτος  , εφόσον οι σύζυγοί τους εξακολουθούν  να υπηρετούν ως μόνιμοι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών σε αρχή της εξωτερικής υπηρεσίας ή ως μόνιμοι υπάλληλοι άλλων Υπουργείων, δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού που υπηρετούν ή είναι διαπιστευμένοι σε αρχή της εξωτερικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Μαζί με την αίτηση τους θα πρέπει να υποβάλουν και σχετική βεβαίωση της αρμόδιας αρχής της εξωτερικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, με την οποία θα βεβαιώνεται ότι ο/η σύζυγος είναι μόνιμος /η υπάλληλος της αρχής αυτής.

στ) Ιερωμένοι εκπαιδευτικοί (δάσκαλοι ή καθηγητές) οι οποίοι ασκούν παράλληλα με τα διδακτικά τους καθήκοντα και ιερατικά, μπορούν να ζητήσουν την παράταση της απόσπασής τους σύμφωνα με όσα ορίζονται και για τους εκπαιδευτικούς των περιπτώσεων α και β. Μαζί με την αίτησή τους θα πρέπει να υποβάλουν άδεια του ιερατικού τους προϊσταμένου στην Ελλάδα, του οικείου μητροπολίτη στη χώρα υποδοχής, καθώς και τη σύμφωνη γνώμη του Συντονιστή Εκπαίδευσης (άρθρο 18 παρ. 5 Ν.4027/2011).

ζ) Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποσπάστηκαν με βάση τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 20 του Ν.4027/2011(όσοι υπηρετούσαν σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού και κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους διορίστηκαν στην δημόσια εκπαίδευση της ημεδαπής) οφείλουν με τη λήξη της απόσπασής τους να επιστρέψουν στην οργανική τους θέση στην Ελλάδα. Η απόσπασή τους μπορεί να παραταθεί, για δύο έτη (κάθε φορά) ύστερα από την υποβολή σχετικής αίτησης, εφόσον υπάρχουν εκπαιδευτικές ανάγκες, διαπιστωμένες από τον οικείο Συντονιστή Εκπαίδευσης, και εφόσον η υπηρεσία τους κρίνεται ευδόκιμη. Η παράταση της απόσπασης γίνεται χωρίς τις τακτικές αποδοχές στην Ελλάδα και χωρίς το επιμίσθιο του εξωτερικού.

η) Εκπαιδευτικοί οι οποίοι αποσπάστηκαν χωρίς τις τακτικές αποδοχές τους στην Ελλάδα και χωρίς το επιμίσθιο του εξωτερικού και λήγει η απόσπασή τους, μπορούν με αίτησή τους να δηλώσουν ότι ενδιαφέρονται για  την παράταση αυτής.

Η αίτηση θα υποβληθεί μαζί με σχετική  εισήγηση του οικείου Συντονιστή Εκπαίδευσης περί της ύπαρξης εκπαιδευτικών αναγκών και της καταλληλότητας του εκπαιδευτικού και  θα συνοδεύεται  από βεβαίωση ότι η μισθοδοσία τους, καταβάλλεται από τοπικούς φορείς.

2. Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες παράτασης απόσπασης (πλην της περίπτωσης που η παράταση γίνεται αυτοδικαίως για τη συμπλήρωση της τριετίας) πρέπει να υποβληθούν αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς στον οικείο Συντονιστή Εκπαίδευσης ή στην οικεία Διπλωματική ή Προξενική Αρχή, όπου δεν υπάρχουν Συντονιστές Εκπαίδευσης, μέχρι 20-6-2012

Οι Συντονιστές Εκπαίδευσης ή οι Διπλωματικές ή Προξενικές Αρχές, κατά περίπτωση, παρακαλούνται, αφού ελέγξουν  ότι υπάρχουν συνημμένα στις αιτήσεις όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, κατά περίπτωση, να τις αποστείλουν στη Διεύθυνση ΠΟΔΕ – Τμήμα Β’ μέχρι  26-6-2012 μαζί με σχετική εισήγηση για κάθε περίπτωση.

Παρακαλούνται οι  Συντονιστές Εκπαίδευσης να αποστείλουν και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  στην  Υπηρεσία μας κατάσταση με τα ονόματα των εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση παράτασης, ανά κατηγορία απόσπασης, μαζί με τη σχετική εισήγηση για κάθε περίπτωση

Η   ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ


Κατεβάστε το έγγραφο ->  Εγκύλιος παράτασης απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό 2012-2013


Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό

Δευτέρα, 05 Δεκ 2011

Νόμος 4027/2011 – Παιδεία Εξωτερικού ΦΕΚ 233Α / 04-11-2011 :
Νόμος 4027 / 2011 – Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό ΦΕΚ 233Α 04-11-2011

Γνωμοδότηση περί μη διατήρησης οργανικής θέσης σε περίπτωση απόσπασης στο εξωτερικό (απόφαση 331/2009):

Γνωμοδότηση περί μη διατήρησης οργανικής θέσης σε περίπτωση απόσπασης στο εξωτερικό


Άδειες μονίμων εκπαιδευτικών – Α/θμιας & Β/θμιας.

Πέμπτη, 09 Ιούν 2011

.
Έντυπο αίτησης


ΙΧ. ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (σχετ. αρ. πρωτ. 49178/Δ2/17-5-2006 έγγραφο) Όλες οι άδειες χορηγούνται από την υπηρεσία στην οποία είναι αποσπασμένοι οι εκπαιδευτικοί. Εξαιρούνται οι άδειες εκείνες για τις οποίες απαιτείται γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου και οι οποίες χορηγούνται από την οργανική θέση.
Οι εκπαιδευτικοί, εφόσον αιτούνται αναρρωτική άδεια, συνυποβάλλουν και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία αναγράφουν τις ημέρες αναρρωτικής άδειας, που έλαβαν την τελευταία πενταετία.
Η υπηρεσία, στην οποία είναι αποσπασμένοι οι εκπαιδευτικοί, υποχρεούται να κοινοποιήσει την απόφαση, με την οποία χορηγείται η άδεια, στην οργανική τους θέση.

Το πλήρες κείμενο – 74275/Δ2/10-07-2007 – > Άδειες μονίμων εκπαιδευτικών – σε μορφή .PDF

.


Μοριοδότηση κριτηρίων τοποθέτησης και μετακίνησης αποσπασμένων εκπαιδευτικών

Τετάρτη, 08 Ιούν 2011

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄

Μαρούσι, 07-06-2011
Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ.
Φ. 821/1338Μ/64979/Ζ1

Ταχ. Δ/νση        :  Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη       : 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ
Emaıl                 : dipode2@minedu.gov.gr
Πληροφορίες   :  Λ. Βογιατζόγλου
Τηλέφωνο         :  210 3442301 FAX :  2103442299

ΘΕΜΑ: «Μοριοδότηση κριτηρίων τοποθέτησης και μετακίνησης αποσπασμένων εκπαιδευτικών στις Ελληνόγλωσσες σχολικές μονάδες και Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης εξωτερικού»

Ενόψει των εσωτερικών μετακινήσεων των εκπαιδευτικών εντός της περιοχής ευθύνης του Συντονιστή Εκπαίδευσης, των μετακινήσεων από κρατίδιο σε κρατίδιο για την Ο.Δ. Γερμανίας και των τοποθετήσεων των νεοαποσπασμένων εκπαιδευτικών θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη σας τις παρακάτω κατηγορίες και τον πίνακα μοριοδοτούμενων κριτηρίων:

Κατηγορία Α’ Κατά τις τοποθετήσεις και μετακινήσεις των αποσπασμένων στο εξωτερικό εκπαιδευτικών, οι εμπίπτοντες στις ειδικές κατηγορίες του αρ. 13 του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45 τ. Α’), του άρ. 1 παρ. 8 του Ν.3194/2003 (ΦΕΚ  267 τ. Α’), του αρ. 17 του Ν. 3402/2005 (ΦΕΚ 258 τ. Α’) και του αρ. 6 του Ν.3454/2006 (ΦΕΚ 75 τ. Α’) τοποθετούνται ή μετακινούνται κατά προτεραιότητα, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους.

1. Ως συνυπηρέτηση εννοείται και η υπηρέτηση με σύζυγο μη εκπαιδευτικό.
2. Σε περίπτωση που υπάρχουν Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό Δίπλωμα στο ίδιο αντικείμενο, μοριοδοτείται το ανώτερο. Οι τίτλοι, σε περίπτωση που προέρχονται από ιδρύματα του εξωτερικού, θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Κατ’ εξαίρεση της ανωτέρω διαδικασίας μοριοδότησης, για την τοποθέτηση εκπαιδευτικών στα Γραφεία Συντονιστή Εκπαίδευσης Εξωτερικού, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η άριστη γνώση της γλώσσας της χώρας όπου εδρεύει το Γραφείο, η πιστοποιημένη γνώση χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και, όπου κρίνεται απαραίτητο, η αποδεδειγμένη ικανότητα στη διαχείριση οικονομικών υποθέσεων.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΦΑΡΑΓΚΟΥΛΙΤΑΚΗ

—–

Κατεβάστε το έγγραφο σε PDF -> Μοριοδότηση κριτηρίων τοποθέτησης και μετακίνησης αποσπασμένων εκπαιδευτικών
Ταχ. Δ/νση        :  Ανδρέα Παπανδρέου 37

Τ.Κ. – Πόλη       : 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ

Emaıl : dipode2@minedu.gov.gr

Πληροφορίες   :  Λ. Βογιατζόγλου

Τηλέφωνο         :  210 3442301 FAX :  2103442299