Αιτήσεις απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό για το σχ. ετ. 2012-2013 (μόνο)

Προθεσμία υποβολής αίτησης : 07 – Οκτ. – 2012 και ώρα 14:00.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αιτήσεις γίνονται δεκτές μόνο ηλεκτρονικά [ http://dipode-aitisi.sch.gr ].

Αιτήσεις εκπρόθεσμες ή αιτήσεις που υποβάλλονται απευθείας στο Υπουργείο Παιδείας θα απορρίπτονται.

Η αίτηση, υπέχει θέση δήλωσης του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 και του άρθρου 3 παρ. 3 του Ν.2690/1999.

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν εντός 3 ημερών μετά την ανακοίνωση της επιλογής τους σύμφωνα με την παράγραφο 4 του συνημμένου εγγράφου (αίτησης).

Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ σε μορφή PDF  :

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο εξωτερικό για το 2012-2013 (μόνο)

.

.

.