Μοριοδότηση κριτηρίων τοποθέτησης και μετακίνησης αποσπασμένων εκπαιδευτικών

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄

Μαρούσι, 07-06-2011
Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ.
Φ. 821/1338Μ/64979/Ζ1

Ταχ. Δ/νση        :  Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη       : 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ
Emaıl                 : dipode2@minedu.gov.gr
Πληροφορίες   :  Λ. Βογιατζόγλου
Τηλέφωνο         :  210 3442301 FAX :  2103442299

ΘΕΜΑ: «Μοριοδότηση κριτηρίων τοποθέτησης και μετακίνησης αποσπασμένων εκπαιδευτικών στις Ελληνόγλωσσες σχολικές μονάδες και Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης εξωτερικού»

Ενόψει των εσωτερικών μετακινήσεων των εκπαιδευτικών εντός της περιοχής ευθύνης του Συντονιστή Εκπαίδευσης, των μετακινήσεων από κρατίδιο σε κρατίδιο για την Ο.Δ. Γερμανίας και των τοποθετήσεων των νεοαποσπασμένων εκπαιδευτικών θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη σας τις παρακάτω κατηγορίες και τον πίνακα μοριοδοτούμενων κριτηρίων:

Κατηγορία Α’ Κατά τις τοποθετήσεις και μετακινήσεις των αποσπασμένων στο εξωτερικό εκπαιδευτικών, οι εμπίπτοντες στις ειδικές κατηγορίες του αρ. 13 του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45 τ. Α’), του άρ. 1 παρ. 8 του Ν.3194/2003 (ΦΕΚ  267 τ. Α’), του αρ. 17 του Ν. 3402/2005 (ΦΕΚ 258 τ. Α’) και του αρ. 6 του Ν.3454/2006 (ΦΕΚ 75 τ. Α’) τοποθετούνται ή μετακινούνται κατά προτεραιότητα, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους.

1. Ως συνυπηρέτηση εννοείται και η υπηρέτηση με σύζυγο μη εκπαιδευτικό.
2. Σε περίπτωση που υπάρχουν Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό Δίπλωμα στο ίδιο αντικείμενο, μοριοδοτείται το ανώτερο. Οι τίτλοι, σε περίπτωση που προέρχονται από ιδρύματα του εξωτερικού, θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Κατ’ εξαίρεση της ανωτέρω διαδικασίας μοριοδότησης, για την τοποθέτηση εκπαιδευτικών στα Γραφεία Συντονιστή Εκπαίδευσης Εξωτερικού, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η άριστη γνώση της γλώσσας της χώρας όπου εδρεύει το Γραφείο, η πιστοποιημένη γνώση χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και, όπου κρίνεται απαραίτητο, η αποδεδειγμένη ικανότητα στη διαχείριση οικονομικών υποθέσεων.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΦΑΡΑΓΚΟΥΛΙΤΑΚΗ

—–

Κατεβάστε το έγγραφο σε PDF -> Μοριοδότηση κριτηρίων τοποθέτησης και μετακίνησης αποσπασμένων εκπαιδευτικών
Ταχ. Δ/νση        :  Ανδρέα Παπανδρέου 37

Τ.Κ. – Πόλη       : 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ

Emaıl : dipode2@minedu.gov.gr

Πληροφορίες   :  Λ. Βογιατζόγλου

Τηλέφωνο         :  210 3442301 FAX :  2103442299