Πρόσκληση για Υποβολή δήλωσης μετάθεσης – τοποθέτησης της ΔΙ.Π.Ε. Ανατ. Θεσσαλονίκης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.& Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΩΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ
Προς :
ANAT. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
—————————–

Διεύθυνση
Τ.Κ.
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
FAX
e-mail

Θεσσαλονίκη 18-5-2011

Αρ. Πρωτ.: 201

: Κατσιμίδη-Μήλου 33
: 546 38
: Πλευρίτης Χρήστος
: 2310-954150
: 2310-954112
: m a i l AT dipe-a. thes s. sc h .g r

1. κ. κ. Προϊσταμένους των Γραφείων
Π.Ε Ανατ. Θεσ/νίκης
2. Ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς
(μέσω των αρμόδιων Γραφείων Π.Ε.)

ΚΟΙΝ:

Συντονιστές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Εξωτερικού

ΘΕΜΑ: «Υποβολή δήλωσης μετάθεσης – τοποθέτησης»

Το Π.Υ.Σ.Π.Ε Ανατ. Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τα υπ’ αριθ. ΠΔ 50/96 και ΠΔ 100/97,
καλεί:
A. όλους τους εκπαιδευτικούς Π.Ε. που έχουν υποβάλει αίτηση μετάθεσης εντός Α’ και
Β΄ Περιοχής μετάθεσης
B. τους εκπαιδευτικούς Π.Ε που βρίσκονται στη Διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε Ανατολικής
Θεσσαλονίκης (Νεοδιόριστοι, μετατιθέμενοι από άλλους νομούς και όσους για
οποιονδήποτε λόγο βρίσκονται στη διάθεση),
να υποβάλουν δήλωση προτίμησης για τοποθέτηση ή μετάθεση σε συγκεκριμένα
σχολεία από την Πέμπτη 19-5-2011 μέχρι την Τετάρτη 25-5-2011 τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες. Οι δηλώσεις θα υποβληθούν στα αντίστοιχα Γραφεία Π.Ε όπου ανήκουν οργανικά οι
εκπαιδευτικοί, εκτός από αυτούς που ήρθαν φέτος με μετάθεση και οι οποίοι θα υποβάλουν
τη δήλωση στο Π.Υ.Σ.Π.Ε Ανατολικής Θεσσαλονίκης.
Τα Γραφεία Π.Ε θα διαβιβάσουν τις δηλώσεις στην γραμματεία του ΠΥΣΠΕ την
Παρασκευή 27-5-2011.
Το έντυπο δήλωσης τοποθέτησης – μετάθεσης εντός ΠΥΣΠΕ καθώς και οι Πίνακες
με τα οργανικά κενά σας αποστέλλονται συνημμένα με την παρούσα εγκύκλιο.

Οι εκπαιδευτικοί που ζητούν τοποθέτηση – μετάθεση σε ΣΜΕΑΕ, θα πρέπει να
προσκομίσουν επιπρόσθετα και τα αποδεικτικά των ειδικών τυπικών προσόντων που
απαιτούνται (Αντίγραφο διδακτορικού, μεταπτυχιακού, διδασκαλείου κτλ).
Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να δηλώσει μέχρι είκοσι (20) σχολεία. Σε αυτά μπορεί να
συμπεριλάβει σχολεία στα οποία υπάρχει οργανικό κενό ή σχολεία που επιθυμεί κατά σειρά
προτίμησης.
Σας γνωρίζουμε ότι οι θέσεις των εκπαιδευτικών στα ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία και
Νηπιαγωγεία είναι ενιαίες χωρίς να γίνεται διάκριση σε θέσεις για πρωινό ή απογευματινό
ωράριο ή για κλασικό ή ολοήμερο πρόγραμμα.

Επισημαίνουμε επίσης, ότι οι νεοϊδρυθείσες Σχολ. Μονάδες, καθώς και αυτές που
ήταν σε αναστολή για το σχολικό έτος 2010-2011, θα λειτουργήσουν για το σχολ. έτος

2011-2012 με την προϋπόθεση ότι θα διατεθεί χώρος για τη στέγασή τους.
Όλα τα στοιχεία θα είναι διαθέσιμα, στην ιστοσελίδα http://dipe-a.thess.sch.gr, της
Διεύθυνσης Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Για περισσότερες πληροφορίες
οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να
επικοινωνούν με την γραμματεία του Π.Υ.Σ.Π.Ε τηλ 2310954150-151 καθώς και με τα
Γραφεία Π.Ε
Της εγκυκλίου αυτής να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι εκπαιδευτικοί με
ευθύνη των Δ/ντών Δημ. Σχολείων και Προϊσταμένων Νηπ/γείων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ
ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΚΑΛΟΓΡΑΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ